Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Регламент Путивльської районної державної адміністрації

Друк

Регламент

Путивльської районної державної адміністрації

Цей Регламент відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р.  № 2263 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1270), регулює організаційні та процедурні питання внутрішньої діяльності Путивльської районної державної адміністрації (далі – адміністрація).

Розділ 1. Загальні положення

 

Параграф 1. Розгляд питань в адміністрації

 

1.1. Розгляд в адміністрації питань, що належать до її компетенції, та делегованих Путивльською районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови (далі-заступники голови) , керівником апарату Путивльської районної державної адміністрації, апаратом адміністрації, структурними підрозділами адміністрації, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними розпорядженнями голови адміністрації.

 

Параграф 2. Взаємодія з громадськістю

 

2.1. Робота адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або належать до інформації з обмеженим доступом.

2.2. Адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає на підставі чинного законодавства громадян до проведення перевірок, підготовки та розгляду питань, що належать до її компетенції.

2.3. Висвітлення діяльності адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, та цим Регламентом.

 

Параграф 3. Розподіл обов’язків між посадовими особами адміністрації

та затвердження положень про структурні підрозділи адміністрації

 

3.1. Розподіл обов’язків між посадовими особами адміністрації проводить голова адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду  з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів адміністрації, діяльність яких контролю-ватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечуватиме реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови адміністрації, його заступників у разі їх відсутності.

3.2. Голова адміністрації визначає обов’язки посадових осіб щодо спрямування та контролю діяльності  структурних підрозділів адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ та організацій, виконавчих органів сільських рад.

3.3. Положення про структурні підрозділи адміністрації розробляються керівниками таких підрозділів і затверджуються розпорядженням голови адміністрації.

 

Розділ 2. Планування роботи

 

Параграф 1. Загальні засади планування роботи адміністрації

 

1.1. Планування роботи адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

1.2. Робота адміністрації проводиться за річними і квартальними планами, що затверджуються розпорядженням голови адміністрації.

1.3. Планування роботи адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Параграф 2. Порядок формування плану роботи адміністрації

 

2.1. План роботи адміністрації формується і затверджується в такому порядку:

керівники структурних підрозділів та апарату адміністрації за 35 днів до початку наступного року або кварталу вносять заступникам голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату адміністрації пропозиції щодо включення питань до проектів річного і квартального планів роботи адміністрації. Після письмового погодження із заступниками голови, керівником апарату керівники структурних підрозділів та апарату адміністрації передають пропозиції за своїм підписом відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації (далі –відділ організаційно-кадрової роботи) не пізніше як за 30 днів до початку наступного року або кварталу;

відділ організаційно-кадрової роботи за 15 днів до початку наступного року або кварталу погоджує із керівником апарату перелік питань для включення в план роботи, готує проект розпорядження та не пізніше як за 5 днів до початку наступного року або кварталу подає його на розгляд і затвердження голові адміністрації.

2.2. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку пропозицій до плану роботи адміністрації покладається на керівників відповідних структурних підрозділів , заступників голови і керівника апарату адміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

 

Параграф 3. Основні вимоги до формування планів роботи адміністрації

 

3.1. Плани роботи адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, територіальних органів виконавчої влади (далі – акти законодавства), документів Кабінету Міністрів України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку , розпоряджень і доручень голів обласної та районної  адміністрацій, а також делегованих Путивльською районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

3.2. До планів роботи адміністрації включаються:

актуальні питання, пов'язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв'язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду Путивльською районною радою, нарадах у голови адміністрації , його заступників  і керівника апарату та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

перелік актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної та районної адміністрацій, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується адміністрацією або за її участю.

3.3. Плани повинні містити питання:

про підбиття підсумків діяльності адміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної та районної адміністрацій або здійснення їх повноважень.

3.4.Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів адміністрації, органів місцевого самоврядування, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки  на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

3.5. У планах роботи адміністрації визначаються посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

 

 

 

Параграф 4. Включення та виключення питань

у планах роботи адміністрації

 

4.1. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи адміністрації за рішенням її голови.

4.2. Виключення з плану роботи питань здійснюється лише з дозволу голови адміністрації на підставі доповідної записки заступника голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Параграф 5. Здійснення контролю за виконанням

плану роботи адміністрації

 

5.1. Про виконання плану роботи адміністрації готується доповідна записка, що формується в такому порядку:

керівники структурних підрозділів адміністрації та її апарату надають відповідним заступникам голови, керівнику апарату доповідні записки про виконання плану роботи за звітний період. У доповідних записках чітко зазначається кількість виконаних та невиконаних планових заходів, причини невиконання та подальше вирішення цих питань. Викладення інформації проводиться виключно в межах реалізації завдань відповідно до плану, про важливі позапланові заходи зазначається окремо;

за письмовим погодженням із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків) керівники структурних підрозділів адміністрації та її апарату до 5 числа першого місяця наступного кварталу передають доповідні записки відділу організаційно-кадрової роботи.

5.2. Відповідальність за якісну підготовку та своєчасне надання доповідних записок про виконання плану роботи покладається на керівників відповідних структурних підрозділів і заступників голови, керівника апарату адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

5.3. Відділ організаційно-кадрової роботи до 15 числа першого місяця наступного кварталу подає на розгляд та затвердження голові адміністрації узагальнену доповідну записку про виконання плану роботи за звітний період.

З метою проведення аналізу виконання планів роботи адміністрації електронна копія доповідної записки про виконання плану за попередній період надсилається  організаційному відділу обласної державної адміністрації до 20 числа першого місяця наступного кварталу.

 

Параграф 6. Порядок формування робочого плану голови адміністрації,

його заступників (основні заходи адміністрації) на місяць та тиждень

 

6.1. З метою деталізації щотижневого плану та врахування питань, що виникають у ході діяльності адміністрації, щочетверга відділом організаційно-кадрової роботи складається план основних заходів за участю керівництва адміністрації на наступний тиждень, який щопонеділка оперативно уточнюється.

У робочі плани включаються найбільш суттєві заходи , що впливають на розв’язання питань управління підпорядкованими структурами, галузями та територіями, діяльність дорадчих органів адміністрації, виїзні форми роботи на місцях, прийом громадян тощо.

6.2. Для його підготовки заступники голови , керівник апарату адміністрації щосереди до 12 години подають до відділу організаційно-кадрової роботи апарату свої пропозиції, у яких указуються назви заходів, дата, час і місце їх проведення. Відділ організаційно-кадрової роботи їх узагальнює та  готує до 17 години зведений робочий план керівництва адміністрації на наступний тиждень.

При плануванні нарад обов’язково вказуються , з яких питань вони проводяться та категорії запрошених.

Заступники голови, керівник апарату адміністрації планують свою роботу особисто, пропозиції до плану подають виключно в письмовій формі, які зберігаються відділом організаційно-кадрової роботи в окремій теці.

6.3. При виникненні змін у запланованих заходах голови адміністрації керівника апарату інформує  про це відділ організаційно-кадрової роботи.

Заступники голови, керівника апарату про зміни в запланованих заходах інформують не пізніше як за один день (при оперативних змінах – невідкладно) відділ організаційно-кадрової роботи, який вносить відповідні зміни до плану основних заходів.

6.4. Погоджений план основних заходів відділ організаційно-кадрової роботи  передає головному спеціалісту апарату адміністрації з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації для розміщення на офіційному веб-сайті адміністрації.

6.5. Відповідальність за своєчасність підготовки зведеного робочого плану покладається на заступників голови, керівника апарату адміністрації та відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації.

 

Параграф 7. Порядок формування планів роботи

структурних підрозділів та апарату адміністрації

 

7.1. Робота структурних підрозділів адміністрації та її апарату проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату.

7.2. Формування зазначених планів роботи здійснюється з урахуванням положень параграфа 3 цього Регламенту.

7.3. Плани роботи структурних підрозділів адміністрації повинні передбачати:

1) виконання галузевих повноважень, що визначені Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законодавчими актами,

2) проведення засідань консультативно-дорадчих органів,

3) підбиття підсумків діяльності відповідної галузі,

4) вивчення стану справ у підрозділах районної державної адміністрації та виконавчих органах міської та сільських рад ,

5) надання методичної і практичної допомоги,

6) здійснення особистого прийому громадян,

7) питання, що потребують розгляду на нарадах у голови адміністрації, його заступників, керівника апарату,

8) організаційно-масові заходи, що будуть проводити підрозділи адміністрації за участю керівництва адміністрації протягом відповідного періоду,

09) інші заходи.

7.4. Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату адміністрації встановлює керівник апарату, головного спеціаліста апарату адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, головного спеціаліста апарату адміністрації з питань  внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації встановлює заступник голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

7.5. Плани роботи структурних підрозділів адміністрації формуються на підставі пропозицій підрозділів, що входять до їх складу (секторів, відділів). Підрозділи адміністрації без структурного поділу формують свої плани керівником структурного підрозділу.

7.6. Посадова особа, відповідальна за планування роботи структурного підрозділу адміністрації, що визначена наказом керівника цього органу або посадовою інструкцією працівника, узагальнює надані пропозиції, формує проект плану та не пізніше ніж за 10 днів до наступного кварталу подає його на розгляд керівнику.

7.7. Проект плану роботи за підписом керівника структурного підрозділу адміністрації не пізніше як за 5 днів до наступного кварталу подається на затвердження заступнику голови (відповідно до розподілу обов’язків).

7.8. Заступники голови розглядають та затверджують плани структурних підрозділів до початку відповідного кварталу .

Додаткові (позапланові)  питання включаються до планів роботи структурного підрозділу та апарату адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату адміністрації.

7.9. Стан виконання плану роботи структурного підрозділу розглядається на апаратних нарадах у його керівника.

7.10. Контроль за виконанням планів роботи структурних підрозділів та апарату адміністрації здійснюється їх керівниками та заступниками голови , керівником апарату адміністрації.

 

Параграф 8. Організація інформування (звітування)

про діяльність адміністрації

 

8.1. Підготовка звітності адміністрації, передбаченої статтею 30 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів адміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступниками голови ( відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату.

8.2. Зміст звітності визначається питаннями, що вирішуються адміністрацією та її структурними підрозділами.

8.3. Звіт про результати діяльності адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті адміністрації та в місцевих засобах масової інформації.

 

Розділ 3. Організація роботи апарату адміністрації

 

Параграф 1. Загальні засади діяльності апарату адміністрації

 

1.1. Правове, кадрове, організаційне, матеріально-технічне, інформа-ційно-аналітичне, методичне та інше забезпечення діяльності адміністрації, систематичну перевірку виконання нормативно-правових актів вищих органів влади, розпоряджень і доручень голови адміністрації здійснює її апарат.

1.2. Апарат адміністрації в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами адміністрації, обласною державною адміністрацією, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі та виконавчими органами рад.

1.3. Організація роботи апарату адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», цього Регламенту та Положення про апарат, що затверджується розпорядженням голови адміністрації.

 

Параграф 2. Функції апарату адміністрації

 

2.1. Апарат адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови та його заступників;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, доручень голови адміністрації; розробляє за дорученням голови адміністрації проекти розпоряджень і доручень з організаційних та кадрових питань;

перевіряє за дорученням голови адміністрації виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів   обласної та районної адміністрацій територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі (з питань здійснення повноважень адміністрації), структурними підрозділами адміністрації, а також виконкомами міської та сільських рад(за дорученням голови адміністрації);

вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови адміністрації;

за дорученням голови адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування в межах повноважень і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності адміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами адміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою адміністрації;

опрацьовує і подає голові адміністрації проекти планів роботи адміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою адміністрації;

організовує особистий прийом громадян керівництвом адміністрації і розгляд звернень, що надійшли до адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

проводить разом із структурними підрозділами адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

бере участь у підготовці звітів голови адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району та реалізацію повноважень, делегованих Путивльською районною радою;

відповідно до затвердженого головою адміністрації плану проводить роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників адміністрації, створенням кваліфікованого кадрового резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників адміністрації;

здійснює матеріально-технічне і господарське забезпечення діяльності адміністрації;

забезпечує дотримання режиму роботи в адмінбудинку, належний протипожежний стан у приміщеннях адміністрації та дотримання правил охорони праці, організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

бере участь у висвітленні діяльності адміністрації в межах своїх повноважень;

виконує інші функції відповідно до цього Регламенту та Положення про апарат, що затверджено відповідним розпорядженням голови адміністрації.

Розділ 4. Кадрова робота

 

Параграф 1. Основні засади кадрової роботи в адміністрації

1.1. Кадрова робота в адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування апарату та структурних підрозділів адміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.

1.2. Кадрова робота в апараті, структурних підрозділах адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості в професійному зростанні.

 

Параграф 2. Організація кадрової роботи в адміністрації

 

2.1. Організація кадрової роботи в адміністрації здійснюється за затвердженим головою адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом.

2.2. Організацію кадрової роботи в апараті адміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи, у структурних підрозділах, що мають невелику штатну чисельність, виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з державних службовців.

2.3. Відділ організаційно-кадрової роботи співпрацює з державними службовцями структурних підрозділів , на яких покладено кадрову роботу, надає їм організаційну та методично-консультаційну допомогу з питань кадрової роботи та проходження державної служби.

2.4. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову адміністрації, керівника апарату та керівників структурних підрозділів адміністрації.

 

Параграф 3. Порядок прийняття на державну службу

 

3.1. Прийняття на державну службу в апарат та підрозділи адміністрації здійснюється в порядку, установленому чинним законодавством.

3.2. Керівник апарату адміністрації, керівники структурних підрозділів адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

3.3. Прийняття працівників на роботу на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства згідно з наказом керівника апарату, керівника структурного підрозділу адміністрації.

3.4. На кожного прийнятого на роботу до апарату та структурних підрозділів адміністрації працівника оформляється особова справа.

 

 

Параграф 4. Порядок призначення працівників на посади,

що передбачають роботу з таємними документами

 

4.1. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, які повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлений допуск до державної таємниці.

4.2. Проекти розпоряджень голови адміністрації про призначення та звільнення з відповідних посад візуються головним спеціалістом апарату адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, на якого покладено обов’язки  режимно-секретної роботи апарату адміністрації.

 

Параграф 5. Кадровий резерв

 

5.1. В апараті та структурних підрозділах адміністрації в порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене відповідною постановою Кабінету Міністрів України, створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.

5.2. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня, необхідного для роботи на відповідних посадах.

 

Параграф 6. Проведення в адміністрації атестації та щорічної оцінки

виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків

 

6.1. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в адміністрації проводиться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

 

Параграф 7. Організація нагородної справи в адміністрації

 

7.1. Голова адміністрації розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції  до обласної адміністрації щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, Головдержслужби України, присвоєння почесних звань.

7.2. Голова адміністрації заохочує працівників апарату і структурних підрозділів адміністрації, працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління адміністрації, інших осіб у порядку, установленому чинним законодавством.

Розділ 5. Організація роботи з документами

 

Параграф 1. Порядок роботи з документами в адміністрації

 

1.1. Порядок роботи з документами в адміністрації визначається Інструкцією з діловодства в адміністрації.

1.2. Інструкція з діловодства в адміністрації затверджується розпорядженням голови адміністрації.

 

Параграф 2. Робота з документами, що містять інформацію

з обмеженим доступом

 

2.1. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

Розділ 6. Організація контролю за виконанням документів

 

Параграф 1. Відповідальність за організацію контролю

 

1.1. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків),керівник апарату та керівники структурних підрозділів адміністрації.

1.2. Загальний контроль за дотриманням норм законодавства на території району та виконанням доведених завдань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями і установами незалежно від їх підпорядкованості та форм власності, іншими юридичними особами згідно з чинним законодавством здійснює голова адміністрації.

1.3. Безпосередній контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями (дорученнями) голів обласної та районної адміністрацій, протокольних доручень, рішень обласної та районної ради, обласної та районної засідань колегій адміністрацій,  а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Сумської обласної ради, депутатів Путивльської районної ради, інших документів здійснюється сектором контролю апарату адміністрації (далі – сектор контролю), за розглядом звернень громадян – юридичним сектором апарату адміністрації (далі – юридичним сектором), запитів на інформацію – загальним відділом апарату адміністрації  (далі – загальним відділом).

1.4. У структурних підрозділах адміністрації відповідальність за організацію контролю покладається керівників, безпосередній контроль за виконанням документів здійснює відповідальний працівник.

1.5. Відповідальність за організацію, своєчасність і повноту виконання документів несуть заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату, керівники структурних підрозділів адміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі (далі – територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в районі), а також особи, зазначені в документі, резолюції керівника та безпосередні виконавці. У разі коли документ виконується кількома особами, відповідальною за організацію виконання є посадова особа, яка зазначена першою, або особа, прізвище якої вказано відповідно проти слова «скликання».

1.6. Якщо посадову особу, на яку покладається організація виконання документа, не визначено, контроль за повнотою та результативністю його виконання здійснюється структурними підрозділами адміністрації, які ініціювали видання проекту розпорядчого документа голови адміністрації.

 

Параграф 2. Здійснення контролю за виконанням документів

 

2.1. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких установлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

2.2. Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, документами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Сумської обласної , Путивльської районної рад.

2.3. Контроль за ходом виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень (доручень) голів обласної та районної адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Сумської обласної ради та Путивльської районної ради здійснюється шляхом:

1) аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації про стан  виконання документів у цілому або окремих завдань, що надходять від виконавців;

2) систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

3) періодичного проведення комплексної або цільової перевірки організації та стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

4) розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови адміністрації, його заступників (відповідно до розподілу обов’язків).

2.4. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень (доручень) голів обласної та районної адміністрацій, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Сумської обласної ради та Путивльської районної ради за необхідності розробляється план контролю, в якому визначаються:

1) шляхи контролю;

2) проміжні контрольні строки виконання завдань;

3) структурні підрозділи адміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань;

4) структурний підрозділ, що забезпечує координацію роботи з організації контролю за виконанням документа в цілому.

2.5. Проект плану контролю готує структурний підрозділ адміністрації, що забезпечує загальну координацію роботи, та подає його на затвердження заступнику голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарата. План контролю зберігається в контрольній справі заступника голови, керівника апарату, копія – у контрольній справі структурних підрозділів адміністрації, що є безпосередніми виконавцями.

 

Параграф 3. Здійснення контрольних повноважень сектором контролю

 

3.1. Сектор контролю відповідно до покладених на нього завдань здійснює облік, контроль, перевірку та аналіз стану виконання заступниками голови, керівником апарату, структурними підрозділами адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, виконавчими органами місцевого самоврядування (в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади) завдань, визначених контрольними документами, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення.

3.2. Основними функціями сектору контролю є:

1) отримання копій контрольних документів з резолюцією голови адміністрації або особи, яка виконує його обов’язки;

2) опрацювання документів, встановлення контрольних термінів інформування по кожному окремому завданню, а також посадової особи чи органу влади, який необхідно інформувати;

3) формування електронної бази даних контрольних документів, класифікація їх за заступниками голови, керівником апарата, типами документів, безпосередніми виконавцями та контрольними термінами;

4) підготовка контрольних справ окремо по кожному типу документів. Якщо стосовно одного завдання на контролі перебувають декілька документів, то вони об’єднуються в окремий блок і контролюються узгоджено, однак контрольна справа заводиться на кожен документ окремо. Контрольна справа на розпорядження і доручення голів обласної та районної адміністрацій містить копію розпорядження (доручення), копії інформацій (проміжні та підсумкові) за підписом заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату на адресу голови адміністрації щодо виконання зазначених у документі завдань, матеріали перевірок, нарад, у разі потреби – заходи, аналітично-звітні й статистичні дані тощо. Контрольна справа на документи органів влади вищого рівня та центральних органів виконавчої влади містить копію документа з резолюцією голови адміністрації, копію інформації з другого екземпляра оригіналу (з візами відповідальних за виконання та безпосередніх виконавців) за підписом голови адміністрації на адресу органу влади вищого рівня (центрального органу виконавчої влади) щодо виконання зазначених у документі завдань, матеріали перевірок, аналітично-звітні, статистичні дані тощо. Якщо на виконання видано власний розпорядчий документ, то в графі «відмітки про виконання» вказується його дата і номер, а сам документ контролюється узгоджено з документом органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади;

5) формування контрольної картотеки, яка систематизується за датами виконання документів, а в межах кожної дати – за виконавцями;

6) підготовка щомісяця в електронному варіанті планів-графіків заступникам голови, керівнику апарата щодо строків виконання та інформування;

7) проведення випереджувального моніторингу строків виконання контрольованих документів, а в разі неможливості їх додержання своєчасного інформування голови адміністрації, заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків)керівника апарату, та на основі їх обґрунтованого подання внесення голові адміністрації пропозицій щодо продовження терміну;

8) підготовка для голови адміністрації інформаційно-аналітичних матеріалів щодо стану виконавської дисципліни, ведення реєстру невиконаних або виконаних з порушеннями термінів документів;

9) підготовка матеріалів про стан виконавської дисципліни для розгляду на засіданнях колегії або нарадах. Надання пропозицій про притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких порушені строки виконання, не виконані або виконані неповністю завдання;

10) проведення планових та оперативних (за дорученням керівництва) перевірок стану справ на місцях;

11) підготовка і внесення керівництву пропозиції щодо залучення інших контролюючих органів, відповідних фахівців (експертів) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників аудиторських та експертних комісій, працівників підприємств, установ, організацій (за згодою) для проведення перевірок відповідно до чинного законодавства і вжиття необхідних заходів для оперативного усунення виявлених недоліків у виконанні документів та роботі з реагування на запити і звернення народних депутатів України, депутатів Сумської обласної, Путивльської районної рад;

12) внесення у встановленому порядку пропозицій та підготовка проектів окремих доручень голови адміністрації щодо зняття з контролю виконаних документів.

 

Параграф 4. Здійснення контрольних повноважень

заступниками голови  адміністрації

 

4.1. Заступники голови згідно з розподілом обов’язків, керівник апарата несуть відповідальність за організацію виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень (доручень) голів обласної та районної адміністрацій, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Сумської обласної, Путивльської районної  рад і забезпечують їх фактичне виконання, а саме:

1) організовують і контролюють виконання доведених завдань;

2) затверджують план контролю (за необхідності);

3) аналізують виконання доведених завдань на підставі узагальнених аналітичних та інформаційних матеріалів від виконавців, забезпечують своєчасне подання голові адміністрації відповідних проміжних та підсумкових письмових інформацій про стан виконання документів;

4) на підставі матеріалів, що містять відомості про несвоєчасне чи неповне виконання завдань, дають доручення відповідним виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, що перешкоджають виконанню завдань.

Параграф 5. Здійснення контрольних повноважень

у структурних підрозділах адміністрації

 

5.1. У структурних підрозділах адміністрації відповідальність за організацію та забезпечення фактичного виконання завдань і своєчасного подання письмових матеріалів про стан виконання документів покладається на керівників структурних підрозділів, за організацію контролю – відповідно до п.1.4 параграфа 1 цього розділу.

Керівник структурного підрозділу адміністрації згідно з наказом покладає відповідальність за організацію та здійснення контролю на працівника, який буде здійснювати контроль за додержанням термінів виконання документів, вести їх облік, доводити документи до виконавця, про що зазначається в посадовій інструкції відповідного працівника.

5.2. Відповідно до доручення керівника структурного підрозділу адміністрації визначається виконавець (виконавці), який (які) відповідатиме за виконання зазначених у документі завдань.

5.3. Виконавець здійснює заходи щодо вчасного і повного вирішення доведених завдань, готує проект відповіді заступнику голови, керівнику апарата на виконання його доручення або окремого завдання в розпорядженні (дорученні) голів  обласної та районної адміністрацій за підписом керівника структурного підрозділу.

5.4. Якщо в документі чи резолюції керівника передбачено узагальнення за структурним підрозділом, то відповідальний виконавець узагальнює отримані дані та готує проект інформації (відповіді) заступника голови, керівника апарата з візою керівника структурного підрозділу голові адміністрації.

5.5. Структурним підрозділам адміністрації забороняється вимагати інформацію від виконавчих комітетів міської та сільських  рад, якщо процес інформування (термін і адресат) уже попередньо обумовлений розпорядженням, дорученням голови адміністрації або дорученням відповідного заступника голови.

5.6. Працівник, відповідальний за виконання, формує контрольну справу, у якій має бути: документ (копія), що контролюється; план організації контролю за його виконанням (затверджений заступником голови, керівником апарата); матеріали щодо виконання по кожному контрольному пункту від структурних підрозділів-співвиконавців, виконавчих комітетів міської та сільських рад, установ, підприємств, відповідальних за виконання цих пунктів; узагальнені та інші матеріали з виконання (проведення нарад, перевірок тощо).

 

Параграф 6. Строки виконання документів

та інформування за результатами виконання

 

6.1. Документи виконуються в терміни, визначені самим документом або нормами актів законодавства. Якщо в документі вказано термін «невідкладно», то опрацювання і інформування про хід його реалізації здійснюється в день реєстрації документа, а документи з позначкою «терміново» – протягом 7 робочих днів від дати їх підписання.

У разі зазначення терміну «постійно», то про хід його виконання інформується щокварталу.

6.2. Письмова відповідь на депутатський запит надається у 15-денний термін з дня його одержання або в інший встановлений Верховною Радою України (Сумською обласною, Путивльською районною радами) строк і адресується відповідно Голові Верховної Ради України (голові Сумської обласної, Путивльської районної  ради) і народному депутату України (депутату Сумської обласної, Путивльської районної  ради), який його вніс.

6.3. Якщо відповідь на депутатський запит з об’єктивних причин не може бути надана в установлений термін, орган, якому доручено її підготовку, повинен підготувати проект листа Голові Верховної Ради України (голові Сумської обласної, Путивльської районної ради)  та народному депутату України (депутату Сумської обласної, Путивльської районної ради) з пропозицією щодо надання відповіді в інший термін, але не більше 30 днів з дня надходження запиту до адміністрації.

6.4. Письмова відповідь про результати розгляду звернення народного депутата України (депутата Сумської обласної, Путивльської районної  ради) надається в 10-денний термін з дня надходження.

6.5. Якщо розгляд депутатського звернення з об’єктивних причин не може бути проведено в указаний термін, народному депутату України (депутату Сумської обласної, Путивльської районної ради) повідомляється про це листом з викладенням мотивів продовження терміну розгляду. При цьому термін розгляду звернення не повинен перевищувати 30 днів з дня його надходження.

6.6. На документи, виконання яких розраховано до 3 років, інформації подаються за підсумками півріччя, більше 3 років – за підсумками року, якщо інші терміни не встановлено.

6.7. Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень (доручень)  голови обласної адміністрації, що подаються відповідно голові обласної адміністрації , іншим органам виконавчої влади вищого рівня, підписуються головою адміністрації або заступником голови, який виконує його обов’язки.

6.8. На підпис голові адміністрації така інформація подається за 10 днів до закінчення строку, зазначеного в документі, за винятком документів, у яких передбачається оперативне виконання завдань.

6.9. Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а в разі відсутності – посадової особи, яка її заміщає.

6.10. У разі неможливості виконання завдання в установлений термін  виконавець вносить у визначеному порядку подання про перенесення терміну з обґрунтуванням причин, що унеможливлюють вчасне виконання завдання. 

6.11. Пропозиції щодо продовження терміну виконання документа органу влади вищого рівня, центрального органу виконавчої влади подаються за 7 днів до закінчення встановленого строку.

6.12. У разі неможливості виконання розпоряджень і доручень голови адміністрації в установлені строки виконавцем не пізніше ніж за 3 робочих дні подаються голові адміністрації аргументовані пропозиції про їх перенесення. Копія інформації з візою голови адміністрації надається сектору контролю.

 

Параграф 7. Робота з виконаними документами

 

7.1. Документ вважається виконаним, якщо поставлені в ньому завдання вирішені і кореспонденту надана відповідь по суті.

7.2. Зняти документ з контролю може лише посадова особа, яка поставила його на контроль, зокрема:

розпорядження і доручення голови обласної адміністрації – відповідно голова обласної адміністрації;

розпорядження і доручення голови районної адміністрації – голова адміністрації.

7.3. Зняття з контролю виконаних документів органів влади вищого рівня, центральних органів виконавчої влади здійснюються:

документів з вимогою одноразового інформування – на підставі письмової інформації за підписом голови, заступників голови чи іншого документа, що підтверджує його виконання. На виконаних документах працівник, який створив документ, або керівник структурного підрозділу адміністрації проставляє від руки в лівому кутку нижнього поля на лицьовому боці першого аркуша оригіналу документа відмітку «До справи», нижче – найменування посади, підпис, ініціали, прізвище і дату;

після погодження на зняття з контролю та відмітки «До справи» виконані документи разом з інформацією про виконання передаються до  сектору контролю для формування у справи.

7.4. Підготовлена безпосереднім виконавцем узагальнена інформація про зняття з контролю виконаних розпоряджень і доручень голови адміністрації на ім’я голови адміністрації за підписом заступника голови надається начальниками структурних підрозділів адміністрації, її апарату сектору контролю для вивчення достовірності даних та відповідності їх поставленим завданням.

7.5. Якщо поставлені завдання виконані, то на підставі таких матеріалів сектор контролю готує проект окремого доручення голови адміністрації про зняття з контролю виконаних  документів.

7.6. Контрольні справи та копії знятих з контролю документів зберігаються у секторі контролю протягом 3 років, після чого знищуються в установленому порядку.

Розділ 7. Організація розгляду письмових звернень

та проведення особистого прийому громадян

 

Параграф 1. Нормативно-правова база з організації розгляду

письмових звернень та проведення особистого прийому громадян

 

1.1. Розгляд письмових звернень громадян, організація особистого прийому здійснюються згідно з вимогами Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», відповідними указами Президента України.

1.2. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 (зі змінами), та постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 858 (зі змінами) «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».

 

Параграф 2. Функції юридичного сектору апарата адміністрації

щодо роботи із зверненнями громадян

 

2.1. Юридичний сектор апарата адміністрації щодо роботи із зверненнями громадян (далі – юридичний сектор щодо роботи із зверненнями громадян) відповідно до покладених на нього функціональних обов’язків:

1) здійснює попередній розгляд та реєстрацію звернень громадян, що надійшли на адресу керівництва адміністрації;

2) надає матеріали звернень керівництву адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

3) надсилає звернення на розгляд виконавцям згідно з резолюцією керівника;

4) контролює своєчасність та повноту наданих відповідей;

5) вносить пропозиції щодо зняття звернення з контролю або продовження терміну виконання документа до остаточного вирішення порушеного питання;

6) здійснює щоденний консультативний прийом громадян.

2.2. Юридичний сектор щодо роботи із зверненнями громадян щокварталу аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, доповідає керівництву адміністрації для розроблення заходів, спрямованих на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень.

 

Параграф 3. Порядок розгляду питань, порушених

у зверненнях громадян

 

3.1. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою адміністрації, заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарата.

3.2. Відповіді на звернення громадян, за дорученням голови адміністрації, заступників голови, готують структурні підрозділи адміністрації та її апарату, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в районі, інші органи в межах визначеної чинним законодавством компетенції та доручень керівництва адміністрації.

3.3. Пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються безпосередньо головою адміністрації.

Відповіді про результати розгляду звернень, що перебували на контролі в органах державної влади вищого рівня, надаються за підписом голови або його заступників (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарата. Інформацію про результати розгляду таких звернень виконавці надають у сектор роботи із зверненнями громадян на паперових та електронних носіях.

 

Параграф 4. Порядок проведення прийому громадян

з особистих питань керівництвом адміністрації

 

4.1. Голова адміністрації, його заступники, керівник в апарата здійснюють особисті прийоми громадян в адміністрації та особисті прийоми з виїздом за місцем проживання або роботи громадян згідно з графіками, що затверджуються головою адміністрації та оприлюднюються через засоби масової інформації, розміщуються на веб-сайті адміністрації та у фойє адмінбудинку в доступному для вільного огляду місці. Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

4.2. Порядок організації та проведення прийому громадян з особистих питань керівництвом адміністрації визначається розпорядженням голови адміністрації. З’ясування розгляду та вирішення питань, з якими громадянин передбачає звернутися на особистий прийом до керівництва адміністрації, попередній запис громадян проводиться юридичним сектором.

4.3. Контроль за виконанням доручень, наданих під час прийому голови заступників голови, керівника апарату здійснюється юридичним сектором .

 

 

 

 

Параграф 5. Організація особистого прийому громадян

керівниками структурних підрозділів адміністрації

 

5.1. Керівники структурних підрозділів адміністрації проводять особистий прийом на робочих місцях та за місцем роботи і проживання громадян згідно з затвердженими відповідними заступниками голови графіками.

5.2. Графіки особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів адміністрації оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах підрозділів, із зазначенням місця, днів і годин прийому.

 

Параграф 6. Розгляд звернень про надання безоплатної первинної

правової допомоги в адміністрації

 

6.1. Звернення з питань отримання безоплатної первинної правової допомоги, що надходять до адміністрації, підлягають реєстрації та окремому обліку в юридичному секторі.

Розгляд звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги, що надходять до адміністрації, здійснюється юридичним сектором та іншими структурними підрозділами залежно від  категорії порушеного питання.

6.2. Відповідь на звернення про надання одного з видів правових послуг надається за підписом заступника голови (згідно з розподілом обов’язків).

6.3. У разі звернення особи про надання будь-якого з видів правових послуг, з питань, що віднесені до повноважень адміністрації, такі послуги надаються протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.

Якщо у зверненні міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.

6.4. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції адміністрації, це звернення протягом п’яти календарних днів надсилається до відповідного органу з повідомленням про це особу, яка подала звернення.

6.5. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, особі або її законному представникові роз’яснюється порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Параграф 7. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги

 

7.1. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, що належать до компетенції адміністрації, здійснюється спеціалістом юридичного сектору та інших структурних підрозділів адміністрації в установлені відповідним розпорядженням голови адміністрації дні та години, згідно з затвердженим графіком.

7.2. Реєстрація осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, здійснюється  юридичним сектором.

7.3. Під час особистого прийому особи, що його проводять, надають заявникам роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина, правової інформації.

Питання, з якими звертаються особи, за змогою вирішуються під час прийому в день їх звернення. У разі якщо під час особистого прийому виникає потреба в наданні письмових роз’яснень, складанні заяви, скарги та інших правових документів (крім документів процесуального характеру), спеціаліст, що здійснює прийом, зобов’язаний надати допомогу в оформленні звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги.

7.4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Розділ 8. Організація правового забезпечення

діяльності адміністрації

 

Параграф 1. Загальні засади правового забезпечення

діяльності адміністрації

1.1. Правове забезпечення діяльності адміністрації, а також надання методичної та практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор.

1.2. Юридичний сектор підпорядковується голові адміністрації, з питань організації роботи апарату адміністрації – керівнику апарату адміністрації.

1.3. Юридичний сектор організовує свою роботу відповідно до Положення про юридичний сектор, затвердженого розпорядженням голови адміністрації, що визначає основні завдання та повноваження сектору.

1.4. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, і розпорядженнями голови адміністрації.

 

Параграф 2. Порядок усунення порушень чинного законодавства,

виявлених у документах органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування району

 

2.1. При виявленні актів як нормативного, так і ненормативного характеру, прийнятих структурними підрозділами адміністрації  з порушеннями вимог чинного законодавства, юридичним сектором складається та подається голові адміністрації доповідна записка про необхідність приведення зазначених документів у відповідність з вимогами чинного законодавства.

2.2. Доповідна записка юридичного сектору з резолюцію (дорученням) голови адміністрації щодо приведення зазначених документів у відповідність з вимогами чинного законодавства направляється до відповідного структурного підрозділу адміністрації.

2.3. У разі невжиття в місячний термін відповідним структурним підрозділом адміністрації заходів реагування юридичний сектор готує та вносить у встановленому порядку проект розпорядження голови адміністрації про скасування відповідного  наказу керівника структурного підрозділу адміністрації як такого, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

2.4. Розпорядження голови адміністрації про скасування наказу керівника структурного підрозділу адміністрації як такого, що не відповідає вимогам чинного законодавства, доводиться до відома відповідних органів виконавчої влади в установленому порядку, у разі потреби – оприлюднюється в засобах масової інформації.

2.5. У разі виявлення актів виконавчих органів місцевого самоврядування, прийнятих  з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, що не відповідають вимогам чинного законодавства, юридичним сектором складається та подається голові адміністрації доповідна записка щодо необхідності приведення зазначених документів у відповідність з чинним законодавством.

2.6. Доповідна записка юридичного сектору з резолюцію голови адміністрації є підставою для підготовки проекту листа стосовно приведення зазначених документів у відповідність з вимогами чинного законодавства, що направляється відповідному міському, сільському голові для усунення виявлених порушень.

 

Розділ 9. Організація роботи із забезпечення доступу

до публічної інформації

 

Параграф 1. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення

доступу до публічної інформації

 

1.1. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в адміністрації несе загальний відділ адміністрації.

1.2. Організація роботи загального відділу адміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-правових актів у цій сфері, Положення про відділ та цього Регламенту.

1.3. У структурних підрозділах адміністрації відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників  та визначених відповідальних осіб.

 

 

Параграф 2. Основні засади діяльності  загального відділу із забезпечення

доступу до публічної інформації адміністрації

 

2.1. Основними засадами є:

організація прийому запитів на інформацію, що надходять до адміністрації, як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них у порядку та строки, визначені чинним законодавством України;

координація діяльності та надання методичної допомоги посадовим особам структурних підрозділів адміністрації та районних державних адміністрацій, відповідальним за забезпечення доступу до публічної інформації.

 

Параграф 3. Функції  загального відділу із забезпечення доступу

до публічної інформації адміністрації

 

3.1. Загальний відділ адміністрації  відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує виконання адміністрацією обов’язків розпорядника інформації, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

здійснює реєстрацію та веде облік запитів на інформацію, що надійшли до адміністрації;

надає консультації запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію та допомогу при оформленні запитів особам, що не мають змоги з поважних причин особисто подати письмовий запит;

забезпечує своєчасне опрацювання запитів на інформацію;

здійснює аналіз та систематизацію запитів на інформацію за галузевою та іншими ознаками, готує та оприлюднює звіти щодо задоволення запитів на інформацію;

координує діяльність та надає методичну і практичну допомогу посадовим особам, які призначені відповідальними з питань запитів на інформацію в структурних підрозділах адміністрації ;

проводить перевірки з організації роботи із виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-правових актів та задоволення запитів на інформацію в структурних підрозділах адміністрації ;

забезпечує надання роз’яснень запитувачам інформації щодо порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації;

забезпечує направлення запиту на інформацію належному розпоряднику інформації, якщо запит подано  не  за належністю;

виконує інші функції, відповідно до чинного законодавства з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

 

 

 

 

 

Параграф 4. Порядок оприлюднення публічної інформації

на офіційному веб-сайті адміністрації

 

4.1. Оприлюднення на офіційному веб-сайті адміністрації обов’язкової публічної інформації, що знаходиться у володінні адміністрації, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» головним спеціалістом з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату.

4.2. Уся публічна інформація, що передбачена Законом України «Про доступ до публічної інформації», підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня її прийняття.

Не підлягають оприлюдненню лише акти голови адміністрації, що містять інформацію з обмеженим доступом та внутрішньоорганізаційні, при цьому оприлюднюється інформація про їх видання.

4.3. Під час розміщення на офіційному веб-сайті адміністрації розпоряджень голови адміністрації чи наказів начальників її структурних підрозділів, зареєстрованих в управлінні юстиції у Путивльському районі, посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим.

4.4. Проекти нормативно-правових актів голови адміністрації та проекти рішень Путивльської районної ради, розроблені структурними підрозділами адміністрації, що підлягають обговоренню, обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті адміністрації із зазначенням дати оприлюднення документа та/або дати внесення змін.

4.5. Головний розробник відповідного проекту подає головному спеціалісту з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату в електронному вигляді проект, що обговорюватиметься, не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду з метою прийняття.

4.6. За результатами проведення публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів підготовлені структурними підрозділами звіти протягом двох днів подаються головному спеціалісту з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату з метою їх оприлюднення на веб-сайті адміністрації.

 

Параграф 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

5.1. Усі запити на публічну інформацію, що надходять до адміністрації, у тому числі  передані електронною поштою, факсом, надані особисто  реєструються централізовано загальним відділом адміністрації.

5.2. Отримані запити  реєструються та обліковуються в день їх надходження в спеціальному журналі.

Запити, що надійшли після закінчення робочого часу, реєструються наступного робочого дня.

5.3.Розгляд запитів щодо надання публічної інформації, які адресовані керівництву адміністрації або районній державній адміністрації  в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи здійснюється  загальним відділом апарату. Після цього запити передаються голові адміністрації  для вчинення  резолюції.

5.4.Запити з відповідною резолюцією передаються спеціалістом загального відділу заступникам голови ( відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату для визначення структурного підрозділу, який  дає доручення керівнику відповідного  структурного підрозділу щодо виконання запиту .

5.5. Розгляд запитів завершується передачею загальним відділом апарату запиту разом з реєстраційно-контрольною карткою до структурного підрозділу, який буде готувати відповідь.

5.6.Відповідь запитувачу готує структурний підрозділ адміністрації (її апарат), визначений заступником голови, керівником апарату  адміністрації.

5.7.У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох структурних підрозділів, відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є структурний підрозділ, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

5.8. Структурні підрозділи розглядають запит та готують проект відповіді за підписом голови адміністрації.

5.9. Проект відповіді запитувачу, завізований керівником структурного підрозділу, який готував проект (у разі коли інформацію готували декілька структурних підрозділів, проект відповіді візують всі керівники) подається у двох примірниках заступнику голови або керівнику апарату  адміністрації для ознайомлення та передачі  на підпис голові адміністрації. До проекту відповіді у разі необхідності додаються копії документів  (як до першого, так і до другого примірників).

5.10. Термін підготовки відповіді зазначається в реєстраційній картці, але не може перевищувати 3 робочих днів з дня реєстрації.

5.11.Після підписання у голови адміністрації та реєстрації запит із додатками передається загальному відділу адміністрації для невідкладного надсилання запитувачу.

Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації у загальному відділі.

5.12.У разі надходження письмової кореспонденції,  яка  одночасно  містить ознаки запиту  на  інформацію та звернення громадянина, така   кореспонденція розглядається згідно з порядком, встановленим Законом України «Про  звернення  громадян» в частині, що не суперечить вимогам  Закону  України «Про доступ до публічної інформації». Кореспонденція, яка за своїм характером не є зверненням громадянина, розглядається згідно з порядком, визначеним Законом  України «Про доступ до публічної інформації».

5.13.Якщо документ оформлено як запит, проте за своїм характером є зверненням, пропозицією, скаргою від громадян, то він безпосередньо передається до юридичного сектору для подальшої роботи.

5.14. Якщо отриманий запит на інформацію містить поряд з вимогою надання інформації або копії офіційного документа, також скаргу, пропозицію, заяву, то в частині надання публічної інформації розглядається як запит на інформацію, а в частині скарги, пропозиції, заяви – як звернення, згідно з Законом України «Про звернення громадян».

При цьому відповідь запитувачу інформації в частині  скарги, пропозиції, заяви готується згідно з чинним законодавством.

 

Параграф 6. Строки розгляду та підготовка відповідей на запити

 

6.1. Відповідь запитувачу за загальним правилом повинна бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту в визначений ним спосіб.

6.2. Відповідь на запит може містити:

1) всю запитувану інформацію;

2) частину інформації та відмову в задоволенні запиту в іншій частині;

3) відмову в задоволенні запиту повністю.

6.3. Відповідь на запит надається протягом 48 годин з моменту його отримання, якщо він стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, та зазначені обставини в запиті обґрунтовані належно.

6.4. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Рішення про продовження строку приймає голова районної державної адміністрації, не пізніше як через три робочі дні з дня отримання запиту за клопотанням керівника структурного підрозділу. Лист-повідомлення про продовження строку розгляду запиту готується структурним підрозділом, який розглядає запит та надсилається за підписом голови районної державної адміністрації  запитувачу не пізніше ніж на  п’ятий робочий день з дня отримання запиту. В такому листі вказується дата його підписання, підстава для продовження строку, прізвища, ім’я, по батькові особи, яка його підписала, реєстраційний номер запиту, виконавець.

Якщо відповідь на запит буде містити більше 10 сторінок, то здійснюється відшкодування запитувачем інформації фактичних витрат на копіювання та друк  відповідно до чинного Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк, затвердженого розпорядженням голови адміністрації.

6.5. У разі порушення структурним підрозділом термінів підготовки проекту відповіді запитувачу начальник загального відділу адміністрації протягом одного робочого дня інформує про цей факт голову державної для вжиття відповідних заходів.

 

Параграф 7. Здійснення контролю за роботою із забезпечення

доступу до публічної інформації

 

7.1. Обов'язковому контролю підлягають розгляд запитів на інформацію, завдання, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови адміністрації стосовно забезпечення доступу до публічної інформації.

7.2. Загальний контроль за дотриманням чинного законодавства в частині забезпечення доступу до публічної інформації покладається на керівника апарату адміністрації, контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей структурними підрозділами  здійснює загальний відділ адміністрації.

7.3. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є структурні підрозділи, а також посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням, особи, визначені в резолюції голови адміністрації, та безпосередні виконавці.

7.4. Для здійснення контролю за забезпеченням доступу до публічної інформації загальним відділом адміністрації розробляється графік перевірок, який затверджується керівником апарату адміністрації.

Розділ 10. Консультативні, дорадчі та інші

допоміжні органи адміністрації

 

Параграф 1. Загальні питання організації роботи консультативних,

дорадчих та інших допоміжних органів адміністрації

 

1.1. Для сприяння здійсненню повноважень адміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії (далі – дорадчі органи).

1.2. Завдання, функції, персональний склад та порядок роботи цих органів визначаються розпорядженнями голови адміністрації.

1.3. Основними завданнями дорадчого органу є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, що належать до їх компетенції;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у відповідній сфері;

визначення шляхів, механізмів і способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної та регіональної політики у відповідній сфері;

підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади, у тому числі покращення надання адміністративних (державних) послуг споживачам;

удосконалення нормативно-правової бази з відповідних питань.

1.4. Формою роботи дорадчого органу є засідання, що проводяться за рішенням його голови (співголів). Засідання дорадчого органу веде голова (співголови), а за його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях, запрошення персонального складу дорадчого органу та інших представників забезпечує його секретар.

1.5. Для оперативного вирішення актуальних питань, що належать до компетенції дорадчого органу, можуть утворюватися робочі органи відповідного дорадчого органу (комісії, робочі групи тощо), які діють у період між його засіданнями. Персональний склад додаткового дорадчого органу затверджується на засіданні дорадчого органу.

1.6. Дорадчий орган розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції. Член дорадчого органу, який не підтримує зазначені пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

1.7. Рішення дорадчих органів оформляються протоколами засідань, що підписуються головуючим на засіданні та секретарем, або в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством чи положеннями про дорадчі органи, і надсилаються заінтересованим організаціям чи особам. Рішення колегії адміністрації оформляються відповідно до вимог параграфа 10 цього розділу.

1.8. Рішення дорадчого органу можуть бути реалізовані шляхом видання головою адміністрації розпорядження.

1.9. Відповідальність за організацію планування роботи, підготовки, проведення і документального оформлення засідань, здійснення контролю за реалізацією рішень дорадчих органів покладається на їх керівників та відповідні структурні підрозділи адміністрації, її апарату чи окремих посадових осіб згідно із положеннями про дорадчі органи.

1.10. Керівники дорадчих органів, а також структурних підрозділів адміністрації, відповідальних за організацію їх діяльності, вживають заходів щодо впорядкування роботи дорадчих органів адміністрації, оптимізації періодичності проведення засідань, інформації про їх роботу тощо.

1.11. У разі коли функціональні повноваження дорадчого органу вичерпано, відповідним структурним підрозділом (окремою посадовою особою, яка здійснює організаційні функції у складі такого органу) готується доповідна записка та відповідний проект розпорядження голови адміністрації про припинення дії зазначеного дорадчого органу.

Голова адміністрації може з власної ініціативи прийняти рішення про ліквідацію того чи іншого дорадчого органу.

1.12. Дорадчий орган, утворений на визначений у розпорядженні голови адміністрації термін, вважається таким, що ліквідований з дня закінчення зазначеного строку.

 

 

 

 

 

Параграф 2. Основи діяльності колегії адміністрації

 

2.1. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції адміністрації, обговорення найважливіших напрямків її діяльності в адміністрації утворюється колегія адміністрації (далі – колегія).

2.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами   інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженим відповідною постановою Кабінету Міністрів України, Положенням про колегію адміністрації, затвердженим розпорядженням голови адміністрації, та цим Регламентом.

 

Параграф 3. Склад колегії

 

3.1.  До складу колегії входять: голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник та заступники голови (за посадою), керівник апарату (секретар колегії),  керівники   структурних    підрозділів районної державної адміністрації;

у разі потреби - керівники територіальних органів центральних органів   виконавчої  влади в районі, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

3.2. До складу колегії адміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

3.3. Кількісний та персональний склад колегії визначається та затверджується розпорядженням голови адміністрації.

3.4. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

 

Параграф 4. Планування роботи колегії

 

4.1 .Організаційною   формою  роботи  колегії  є  засідання.

Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою, як правило, один раз на місяць (остання середа місяця), позачергові – за рішенням голови колегії.

4.2.Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого  її  головою  плану  засідань  на півріччя (рік),  в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні  за  підготовку і  подання  матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

4.3. Управління, відділи та інші структурні підрозділи адміністрації не пізніше ніж за 35 днів до початку року надають до відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації погоджені з заступниками голови адміністрації (відповідно до розподілу обов'язків), керівником апарату пропозиції до плану засідань колегії  на рік. До переліку додається довідка з обґрунтуванням підстав внесення питання на розгляд колегії.

4.4.Відділ організаційно-кадрової роботи апарату узагальнює надані пропозиції та надає їх не пізніше 30 днів до початку наступного року  керівнику апарату адміністрації (секретарю колегії).

4.5.Проект плану роботи засідань колегії складається секретарем колегії  з урахуванням пропозицій структурних підрозділів адміністрації, погоджених з відповідним заступником голови, керівником апарату адміністрації та не пізніше ніж за 20 днів до початку року подається на затвердження голові колегії.

4.6.Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів адміністрації  його апарату, іншим зацікавленим особам не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя  (року).

4.7. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Секретар колегії інформує всіх членів колегії та відповідальних виконавців про внесені до плану зміни.

4.8. Узгодження підготовленого відділом організаційно-кадрової роботи проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється керівником апарату адміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

 

Параграф 5. Порядок підготовки матеріалів на засідання колегії

 

5.1. Для   підготовки   матеріалів  з  окремих  питань,  які  внесені  до проекту порядку денного засідання колегії, відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації розробляє розгорнутий план підготовки (не пізніше ніж за 20 днів до засідання).

План підготовки затверджується секретарем колегії.

Затверджений розгорнутий план підготовки питань на засідання колегії в стислі терміни доводиться до виконавців відділом організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації.

5.2.Посадові особи, відповідальні за підготовку матеріалів на засідання колегії, надають матеріали на паперових та електронних носіях організаційному відділу не пізніше ніж за 7 робочих днів до чергового засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день.  Зазначені документи містять:

- доповідну записку, адресовану колегії, в якій ґрунтовно викладені питання з висновками і пропозиціями;

-   проект     розпорядження,    доручення    голови    районної    державної адміністрації, завізований керівниками заінтересованих структурних підрозділів його апарату, та документи до нього (аналітичні довідки, таблиці, діаграми тощо), завізовані їх керівниками;

- довідку про погодження проекту  розпорядження, доручення із заінтересованими структурними підрозділами установи та іншими установами;

-   список осіб, які запрошуються на засідання колегії адміністрації;

-   інші документи, необхідні для розгляду питань.

5.3. Вказані матеріали мають бути підписані керівником структурного підрозділу, відповідального за підготовку питання, та завізовані відповідним заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату адміністрації. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації надається по 15 примірників проекту розпорядження чи доручення голови адміністрації та доповідної записки з питання порядку денного.

5.4.Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення, подає документи, що вносяться на розгляд засідання колегії  секретарю колегії не пізніше ніж за 5 днів до засідання колегії, а у разі проведення позачергового засідання — не пізніше ніж за один день. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) проект розпорядження чи доручення голови адміністрації;

3) список членів колегії;

4) список запрошених осіб, яка виявили бажання взяти участь в обговоренні   питань   порядку  денного   засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

5) список запрошених на засідання колегії ( в алфавітному порядку);

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

5.5. За своєчасну та належну підготовку документів для проведення засідань колегії відповідають заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату адміністрації.

5.6. Секретар колегії здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд та перевіряє їх на наявність у повному обсязі та правильність оформлення.

Документи, подані з порушенням установленого порядку і строків, до розгляду не приймаються.

5.7. У разі порушення встановленого порядку підготовки документів на засідання колегії секретар колегії доповідає голові, який вирішує чи буде це питання розглядатись на засіданні, чи буде зняте з порядку денного.

5.8. За дорученням голови адміністрації його заступники можуть утворювати робочі групи з підготовки питань, чітко розподіляють між учасниками робочої групи, які матеріали і в який термін мають надати головному виконавцю, а також характер іншої необхідної допомоги, забезпечують дієвий контроль за вчасним наданням матеріалів.

5.9. Посадові особи, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів адміністрації та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

5.10.Відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації у межах своїх повноважень надає консультативну допомогу щодо правильності їх оформлення. Копії матеріалів відповідно до порядку денного передаються загальному відділу апарату адміністрації, який їх формує та надає членам колегії не пізніше ніж за 3 дні до засідання. Матеріали можуть доводитися членам колегії електронним зв’язком.

5.11. Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату адміністрації надає відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації список представників засобів масової інформації за 5 днів до засідання.

5.12. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації формує теку для голови адміністрації щодо розгляду питань на засідання колегії та передає її керівнику апарату адміністрації, який не пізніше ніж за 3 дні до засідання подає зазначені документи голові колегії.

5.13. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації передає електронну версію матеріалів головному спеціалісту з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату адміністрації для розміщення їх на офіційному сайті адміністрації не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

5.14 Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату адміністрації забезпечує зв’язок з відвідувачами сайту та проводить технічний збір пропозицій і зауважень щодо розміщених матеріалів, які передає відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації для узагальнення.

5.15. Попередній розгляд підготовлених матеріалів проводиться, як правило, на нараді в голови адміністрації з заступниками голови адміністрації напередодні засідання колегії.

 

Параграф 6. Запрошення та реєстрація учасників засідання колегії

 

6.1. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні запрошуються та реєструються загальним відділом апарату адміністрації. Запрошення на засідання колегії доповідачів, інших осіб (відповідно до списку) та реєстрацію забезпечують управління, відділи адміністрації, інші органи, які готували питання для розгляду на засіданні колегії, та відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації.

6.2. Попередню роботу з виступаючими щодо можливості їх участі в засіданні, змісту і регламентації часу виступу проводить підрозділ, відповідальний за підготовку питання на засідання колегії. У разі якщо з об’єктивних причин виникають зміни стосовно виступаючих, відповідальний підрозділ невідкладно інформує про це організаційний відділ.

6.3. Забезпечення явки виступаючих на засідання колегії покладається на структурний підрозділ адміністрації або інший орган, що готує питання до засідання.

 

Параграф 7. Матеріально-технічне та інформаційно-комп’ютерне

забезпечення засідань колегії

 

7.1. Відповідальність за підготовку приміщення, технічне оснащення засідань колегії покладається на відділ фінансового-господарського забезпечення апарату адміністрації (далі – відділ фінансово-господарського забезпечення).

Параграф 8. Розгляд на засіданні колегії питань, які становлять

державну таємницю або містять конфіденційну інформацію,

що є власністю держави

 

8.1. Питання, що становлять державну таємницю або містять конфіденційну інформацію, розглядаються колегією адміністрації на її закритому засіданні відповідно до рішення головуючого.

8.2. Підготовка матеріалів з цього питання, допуск на засідання, оформлення протоколу, актів, що приймаються, здійснюється з дотриманням установлених правил роботи з секретними документами або документами, які містять службову інформацію.

 

Параграф 9. Прийняття рішень колегії

 

9.1. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

9.2. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

 

Параграф 10. Документальне оформлення рішень колегії,

контроль за їх виконанням

 

10.1. Рішення колегії оформляється протоколом, що підписується головуючим на засіданні та секретарем колегії.

10.2. Протокол засідання колегії оформляється загальним відділом апарату адміністрації протягом 3 днів.

10.3. Рішення колегії втілюються в життя розпорядженнями, дорученнями голови адміністрації та протокольними дорученнями. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник) адміністрації, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект розпорядження, доручення голови адміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного. Відповідальність за доопрацювання документів покладається на заступників голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату. Контроль за вчасністю доопрацювання проектів розпоряджень покладається на структурні підрозділи (окремого працівника) адміністрації, відповідальних за підготовку питань.

10.4. Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання без видання розпоряджень чи доручень голови адміністрації.

10.5. Структурні підрозділи адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в районі, які готували питання до розгляду, ведуть облік проблемних питань, зауважень та пропозицій, що порушувалися учасниками під час засідання колегії, готують заходи щодо їх вирішення та після погодження з відповідним заступником голови адміністрації забезпечують їх реалізацію.

10.6. Про результати вирішення проблемних питань, порушених на засіданні колегії, структурні підрозділи адміністрації, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в районі інформують заступника голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату.

10.7. Контроль  за  виконанням  рішень  колегії  здійснює  сектор   контролю апарату адміністрації.

 

 

Параграф 11. Громадська рада

 

1.11. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) утворюється громадська рада.

Розділ 11. Порядок підготовки і проведення нарад,

семінарів та інших заходів

 

Параграф 1. Планування нарад, семінарів та інших заходів

 

1.1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів адміністрації проводять відповідно до плану роботи адміністрації наради з метою оперативного розгляду і вирішення питань, що належать до їх компетенції.

1.2. План проведення нарад, семінарів та інших заходів затверджує відповідна посадова особа.

 

Параграф 2. Погодження списків учасників нарад,

семінарів та інших заходів

 

2.1. Склад учасників нарад, семінарів та інших заходів погоджується з головою адміністрації, його заступниками, керівником апарату що проводять захід.

2.2. Проведення нарад, семінарів структурними підрозділами адміністрації з запрошенням працівників виконкомів міської та сільських рад погоджуються із заступниками голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату.

2.3. Загальна координація роботи з узгодження запрошення сільських голів  на заходи, що проводяться головою адміністрації та його заступниками, покладається на керівника апарату адміністрації.

Міський та сільські голови запрошуються на наради тільки з дозволу голови адміністрації.

 

2.5. Запрошення керівників структурних підрозділів адміністрації на заходи здійснюється після погодження із заступником голови адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

Параграф 3. Визначення відповідальних за організацію проведення

нарад, семінарів та інших заходів

 

3.1. Організація проведення нарад (інших заходів) головою адміністрації, його заступниками покладається на структурні підрозділи адміністрації та її апарату, відповідно до компетенції яких належить питання порядку денного.

3.2. Організація підготовки і проведення нарад головою адміністрації з адміністративно-управлінським активом із загальних питань, а також з міським та сільськими головами   покладається на відділ організаційно-кадрової роботи.

3.3. Відповідальність за організацію нарад з вузькогалузевих питань, що проводить голова адміністрації, покладається на відповідні структурні підрозділи адміністрації, інші органи виконавчої влади в районі згідно з їх компетенцією.

 

Параграф 4. Порядок підготовки матеріалів до нарад

 

4.1. Організатори наради самостійно формують та погоджують питання порядку денного, списки осіб, які запрошуються, готують необхідні інформаційні, статистичні, аналітичні довідки та матеріали для виступу головуючого, проекти розпорядчих документів тощо.

4.2. Матеріали від структурних підрозділів адміністрації, інших органів, задіяних у підготовці наради за участю голови адміністрації, за підписом керівника та погодженням відповідного заступника голови адміністрації надаються організатору не пізніше як за 5 дні до проведення наради або в інший термін, установлений згідно з дорученням голови адміністрації, у тому числі:

1) пропозиції до порядку денного з визначенням доповідачів, співдоповідачів;

2) довідка з питань порядку денного;

3) інформаційно-аналітичні матеріали, таблиці тощо;

4) проект розпорядження (доручення) голови адміністрації (завізований юридичним відділом на предмет відповідності чинному законодавству) або пропозиції до завдань за результатами обговорення, що доцільно зафіксувати в протоколі наради;

5) пропозиції щодо списку виступаючих;

6) списки учасників заходу за категоріями;

7) роздаткові матеріали для учасників заходу (за необхідністю визначається структурним підрозділом, що здійснював підготовку питання).

4.3. Відповідно до наданих пропозицій організатор наради погоджує та формує порядок проведення, у межах своєї компетенції контролює вчасність та правильність оформлення матеріалів.

4.4. Порядок денний, довідкові матеріали або обґрунтування причин внесення питань на розгляд доводяться до учасників наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – у день проведення наради.

 

Параграф 5. Запрошення та реєстрація учасників наради

 

5.1. Запрошення на нараду за участю голови адміністрації учасників та їх реєстрацію забезпечують структурні підрозділи адміністрації, інші органи, що готували питання для розгляду на нараді.

5.2. Міський та сільські голови, як правило, запрошуються відділом організаційно-кадрової роботи апарату, інші категорії – органом, що готує питання для розгляду на нараді, відповідно до наданих пропозицій.

 

Параграф 6. Підготовка осіб, виступ яких передбачається на нараді

 

6.1. Попередню роботу з виступаючими щодо можливості участі в нараді, змісту і регламентації часу виступу проводить підрозділ, відповідальний за підготовку того чи іншого питання порядку денного наради. У разі якщо з об’єктивних причин виникають зміни стосовно доповідачів, виступаючих, структурний підрозділ адміністрації або інший орган, що готує питання до наради, невідкладно інформує про це організатора.

6.2. Відповідальність за явку доповідачів, виступаючих на нараду покладається на структурний підрозділ адміністрації або інший орган, що готує питання до наради.

 

Параграф 7. Протоколювання нарад,

видання розпорядчих документів за їх результатами

 

7.1. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк.

7.2. Наради, що проводяться головою адміністрації, протоколюються загальним відділом апарату (в окремих випадках – структурними підрозділами адміністрації, що готують питання), заступниками голови адміністрації –організаторами нарад.

7.3. Протокол наради підписує головуючий.

7.4. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження, доручення голови адміністрації, наказ відповідного керівника структурного підрозділу адміністрації.

 

Параграф 8. Матеріально-технічне забезпечення нарад

та інших заходів в адміністрації

 

8.1. Матеріально-технічне забезпечення заходів за участю голови адміністрації, що проводяться в адмінбудинку, а також заходів за участю заступників голови адміністрації, що проводяться в залах засідань адміністрації, здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення.

Технічне забезпечення інших заходів за участю заступників голови адміністрації здійснюється після погодження із керівником апарату адміністрації.

8.2. Узгодження питань щодо виділення приміщення, його підготовка до проведення заходу в адміністрації покладається на відділ фінансово-господарського забезпечення.

8.3. У разі проведення заходу в залі засідань на ІІІ поверсі адміністрації, його організатор попередньо узгоджує це питання з керівником апарату , після чого повідомляє відділ фінансово-господарського забезпечення.

8.4. Під час проведення нарад або інших заходів в адміністрації за участю голови адміністрації відділ фінансово-господарського забезпечення організовує чергування.

 

Параграф 9. Підготовка заходів в адміністрації за участю

іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян

 

9.1. Підготовка нарад та інших заходів за участю іноземних делегацій, груп, окремих іноземних громадян здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. №1893 (зі змінами).

 

 

Параграф 10. Участь представників засобів масової інформації

в заходах, що проводяться адміністрацією

 

10.1. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний та підсумки розгляду питань на нарадах має головний спеціаліст з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації адміністрації за дорученням відповідного заступника голови адміністрації або уповноважена головою адміністрації посадова особа.

10.2. Журналісти можуть здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законодавством.

10.3. Перелік засобів масової інформації, акредитованих в адміністрації, та поіменний список їх представників затверджується заступником голови, що координує роботу в галузі інформаційної політики, і подається до відділу фінансово-господарського забезпечення. Відповідальність за запрошення на заходи адміністрації представників засобів масової інформації покладається на

головного спеціаліста з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації адміністрації.

10.4. Журналісти можуть безперешкодно відвідувати заходи, що проводяться адміністрацією, крім випадків, визначених законодавством.

10.5. У разі якщо захід проводиться відповідно до міжнародних або інших спеціальних протоколів, можуть встановлюватися особливі умови допуску журналістів. Такі особливі умови оприлюднюються на офіційному  веб-сайті адміністрації до проведення заходу. 

 

Параграф 11. Участь керівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району в заходах за участю голови адміністрації

 

11.1. Керівники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування району беруть участь у заходах за участю голови адміністрації особисто.

11.2. При виникненні непередбачуваних обставин, що перешкоджають особистій участі в заходах, які проводить голова адміністрації, керівник має завчасно інформувати голову адміністрації та погодити з ним посадову особу відповідного органу, яка братиме участь у цьому заході.

11.3. З метою формування об’єктивних списків для реєстрації запрошених на заходи за участю голови адміністрації в разі погодження участі іншої посадової особи невідкладно інформується про це відділ організаційно-кадрової роботи апарату.

11.4. Керівники органів, відповідальних за підготовку питань (матеріалів) до заходів за участю голови адміністрації, які здійснювали запрошення окремих категорій учасників відповідають за організацію явки зазначених осіб. У випадку виникнення обставин, що унеможливлюють присутність на заходах цих осіб, відповідальний працівник зазначеного органу має поінформувати відділ організаційно-кадрової роботи апарату про причини та вказати представників, які прибудуть замість запрошених.

11.5. Реєстрація запрошених закінчується за 10 хвилин до початку таких заходів.

 

 

Параграф 12. Порядок підготовки тез виступів

та доповідей голові адміністрації

 

12.1. При підготовці заходів за участю голови адміністрації за його дорученням можуть готуватися:

тези виступів – на наради, засідання колегії, інших дорадчих органів адміністрації, урочисті прийоми з нагоди знаменних дат та професійних свят, для робочих зустрічей, поїздок тощо;

доповіді – на урочисті збори, мітинги з нагоди державних свят, інші заходи.

12.2. Тези виступів та матеріали для доповідей голови адміністрації готують структурні підрозділи адміністрації відповідно до їх компетенції, що здійснюють підготовку вказаних заходів.

12.3. Матеріали для виступу подаються не пізніше як за 3 дні до проведення заходу заступнику голови адміністрації(відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату.

12.4. Роботу з підготовки матеріалів для доповідей голови адміністрації на урочистих заходах і вітань з нагоди державних свят координує головний спеціаліст з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації адміністрації.

12.5. Матеріали для доповіді структурні підрозділи адміністрації подають відповідно до встановленого терміну головному спеціалісту з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації адміністрації, який готує проект доповіді і надає його не пізніше як за три дні до проведення заходу, якщо головою адміністрації не визначено іншого терміну заступнику голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату адміністрації.

 

Параграф 13. Порядок організації вітання голови адміністрації

з нагоди дня народження, святкових та знаменних дат

 

13.1. Відділом організаційно - кадрової роботи щомісяця складаються списки осіб, день народження яких припадає на наступний місяць, після чого передаються керівнику апарату  адміністрації .

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації адміністрації готує перелік державних, професійних свят і знаменних дат та передає його відділу організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації.

13.2. Відділом організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації складаються списки осіб, вітання яких заплановане головою адміністрації з нагоди святкових дат, призначень, нагородження, ювілеїв, днів народження тощо.

13.3. За дорученням заступника голови(відповідно до розподілу обов’язків),керівника апарату адміністрації тексти вітань з нагоди визначних подій, ювілейних дат посадовців готують відповідні структурні підрозділи адміністрації.

13.4. Координацію роботи з організації вітань посадових осіб органів влади вищого рівня, центральних органів державної виконавчої влади, народних депутатів України з нагоди державних свят, кадрових призначень, вручення державних нагород, присвоєння почесних звань здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату адміністрації.

13.5. Надсилання вітань забезпечується загальним відділом.

13.6. Вітання колективів підприємств та організацій району з нагоди знаменних та ювілейних дат, підготовку текстів здійснюють відповідні структурні підрозділи адміністрації.

 

Розділ 12. Порядок підготовки та розгляду проектів

розпоряджень і доручень голови

 

Параграф 1. Загальні підстави видання проектів розпоряджень голови адміністрації та суб’єкти їх підготовки

 

1.1. Голова адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної адміністрації та за власною ініціативою видає одноособово розпорядження в межах повноважень адміністрації.

У межах і порядку, передбаченому чинним законодавством, можуть видаватися спільні розпорядження голови адміністрації та голови Путивльської районної ради.

1.2. Проекти розпоряджень голови адміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи адміністрації, її апарат, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в районі, інші органи.

1.3. У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком органам, головним розробником є виконавець, зазначений у резолюції керівника першим.

 

Параграф 2. Погодження проектів розпоряджень

 

2.1. Проекти розпоряджень підлягають в разі необхідності погодженню із заінтересованими структурними підрозділами, що згадуються в тексті розпорядчого документа, з іншими органами, що визначаються головним розробником самостійно, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект розпорядження надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

2.2. Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів адміністрації, її апарату, інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

2.3. Заінтересовані структурні підрозділи адміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним термін беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

2.4. Проекти погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів адміністрації, її апарату, інших органів, заступниками голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). При цьому зазначається посада, підпис, дата візування, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження.

2.5. Проекти розпоряджень, які розробляються на виконання актів законодавства, доручень Президента України, документів Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови обласної адміністрації погоджуються не пізніше ніж у дводенний термін після їх подання головним розробником.

2.6. Якщо заінтересовані структурні підрозділи адміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

2.7. За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи адміністрації, її апарату, інші органи, які:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

2.8. Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності адміністрації.

2.9. Проект розпорядження в обов’язковому порядку візується завідувачем юридичного сектору (за наявності віз всіх зацікавлених осіб крім начальника загального відділу та керівника апарату адміністрації), начальником загального відділу (за винятком розпоряджень з кадрових, організаційних питань тощо), головним спеціалістом апарату адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, на якого покладено обов’язки  запобігання та протидії корупції.

, завідувачем сектору контролю, керівником апарату адміністрації.

2.10. Проекти розпоряджень з питань планування, використання капітальних вкладень, фінансування з бюджету підлягають обов’язковому погодженню начальниками фінансового управління та головного управління економіки адміністрації.

2.11. Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника.

Параграф 3. Оформлення неврегульованих розбіжностей

стосовно проекту розпорядження

 

3.1. Неврегульовані розбіжності в позиціях заінтересованих структурних підрозділів адміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписується керівником структурного підрозділу адміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

3.2. Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків),керівник апарату адміністрації, який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому проект розпорядження може бути внесений на розгляд голови адміністрації з розбіжностями з додаванням довідки про такі розбіжності та пропозиціями щодо їх врегулювання.

 

Параграф 4. Пояснювальна записка до проекту розпорядження

 

4.1. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

4.2. До пояснювальної записки, в разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

4.3. Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

4.4. Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань щодо внесення змін до складу комісії, робочої групи або інших організаційних питань.

4.5. Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

 

Параграф 5. Супровідні документи до проектів розпоряджень

 

5.1. У разі коли проект розпорядження, що є нормативно-правовим актом, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції. У разі коли проект розпорядження, що не є нормативно-правовим актом, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, головний розробник забезпечує після прийняття зазначеного розпорядження внесення відповідних змін та доповнень до інших розпоряджень.

5.2. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, у якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

Параграф 6. Проекти розпоряджень з соціально-економічних питань

 

6.1. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), у якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

6.2. Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені в проекті розпорядження, мають бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення в найкоротший термін визначеної мети, та містити в разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

6.3. У проекті розпорядження можуть передбачатися в разі потреби проміжні контрольні терміни інформування адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

6.4. Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку, як правило, попередньо обговорюються на засіданнях колегії адміністрації.

 

Параграф 7. Порядок підготовки проектів розпоряджень,

що мають ознаки регуляторного акта

 

7.1. У разі розроблення проекту розпорядження, що має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

7.2. Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

1) копію рішення спеціального уповноваженого органу з питань регуляторної політики та підприємництва в області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

2) копію повідомлення про оприлюднення проекту.

7.3. Підготовлений проект розпорядження візується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові адміністрації разом з документами, передбаченими параграфами 2-4 цього розділу.

7.4. За дорученням голови адміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов’язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в апараті та в разі потреби здійснюється редагування його тексту.

7.5. Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату адміністрації.

7.6. Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності виданого розпорядження.

 

Параграф 8. Правове забезпечення підготовки проектів розпоряджень

 

8.1. У разі коли проект розпорядження подано апарату адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог юридичний сектор доповідає про це керівнику апарату адміністрації, який у дводенний термін супровідним листом за своїм підписом повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

8.2. Юридичний сектор опрацьовує до трьох робочих днів поданий проект розпорядження, зокрема, проводить правову експертизу проектів розпоряджень, що є нормативно-правовими актами, вносить правки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також в разі потреби редагує проект розпорядження.

8.3. Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

1) перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства, міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

2) оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблем;

3) перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, установленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

8.4. У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.

8.5. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок
(додаток  5).

8.6. Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

8.7. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для опрацювання та повторного погодження.

 

 

Параграф 9. Антикорупційна експертиза проектів розпоряджень

голови адміністрації

 

9.1. З метою виявлення у проектах розпоряджень голови адміністрації норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, головний спеціаліст апарату адміністрації з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, на якого покладено обов’язки  запобігання та протидії корупції, а у випадку його відсутності – інша посадова особа апарату адміністрації, що тимчасово виконує його повноваження (далі – відповідальна особа), проводить антикорупційну експертизу проектів розпоряджень голови адміністрації.

9.2. Відповідальна особа під час проведення антикорупційної експертизи проектів розпоряджень голови адміністрації керується наказом Міністерства юстиції України № 1380/5 від 23.06.2010 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів» із змінами та доповненнями.

9.3. Антикорупційна експертиза проектів розпоряджень голови адміністрації проводиться відповідальною особою не більше ніж 2 робочих дні.

9.4. Відповідальна особа під час проведення антикорупційної експертизи проектів розпоряджень адміністрації має право внести свої зауваження та пропозиції (усні або письмові) з питання усунення виявлених корупціогенних чинників.

9.5. Результати антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо видання відповідного розпорядження голови адміністрації.

9.6. Проект розпорядження голови адміністрації вважається таким, що пройшов антикорупційну експертизу, якщо довідка про його погодження завізована відповідальною особою.

 

Параграф 10. Строки набрання чинності виданих розпоряджень

 

10.1. Розпорядження голови адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

10.2. Розпорядження голови адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством.

10.3. Розпорядження голови адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк уведення їх у дію.

10.4. Розпорядження голови адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

10.5. Визнання розпорядження таким, що втратило чинність, не призводить до відновлення юридичної сили розпоряджень, що були цим розпорядженням визнані такими, що втратили чинність.

 

Параграф 11. Вимоги до проектів розпоряджень,

що містять інформацію з обмеженим доступом

 

11.1. У проекті розпоряджень, що містять інформацію з обмеженим доступом, головний розробник проставляє відповідний гриф обмеження доступу.

 

Параграф 12. Додатки до розпоряджень

 

12.1. Додатки до розпоряджень голови адміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень. Додатки оформляються і підписуються в порядку, установленому чинною Інструкцією з діловодства в адміністрації.

 

Параграф 13. Порядок розсилки розпоряджень

 

та оприлюднення їх на офіційному веб-сайті адміністрації

 

13.1. Розпорядження голови адміністрації надсилаються заінтересо-ваним органам, підприємствам, установам, організаціям та посадовим особам відповідно до списку розсилки та оприлюднюються на офіційному веб-сайті адміністрації в установленому цим Регламентом порядку.

13.2.Розсилку розпорядження голови адміністрації здійснює загальний відділ апарату після його підписання   та  реєстрації не пізніше як на третій день.

Параграф 14. Доручення голови адміністрації

 

14.1. З оперативних питань діяльності адміністрації її головою, посадовою особою, що виконує його обов’язки, видаються доручення.

14.2. Проект доручення готується та візується в порядку, передбаченому для підготовки проектів розпоряджень, але без оформлення довідки про погодження, тобто безпосередньо під текстом документа або на зворотній стороні аркуша.

14.3. Підписане головою адміністрації (посадовою особою, що виконує його обов’язки) доручення реєструється і надсилається виконавцям відповідно до списку розсилки не пізніше як на третій день.

 

Параграф 15. Доручення заступників голови адміністрації

 

15.1. Згідно з розподілом обов’язків, у межах компетенції заступники голови дають доручення органам виконавчої влади, іншим підпорядкованим органам в районі.

15.2. Проекти доручень (протоколи) заступників голови, резолюцій щодо організації виконання документів готують структурні підрозділи адміністрації.

15.3. У разі визначення завдань підрозділам, що підпорядковуються або координуються іншою посадовою особою, проект доручення погоджується з цією особою.

15.4. Проекти доручень, що передбачають здійснення організаційних заходів в районі за участю апарату адміністрації, підлягають обов’язковому погодженню керівником апарату адміністрації.

 

 

 

 

Розділ 13. Порядок внесення питань на розгляд

Путивльської районної  ради

 

Параграф 1. Внесення питань на розгляд Путивльської районної ради

 

1.1. Питання на розгляд Путивльської районної ради вносяться головою адміністрації або особою, яка виконує його обов’язки.

1.2. Внесення питань здійснюється відповідним розпорядженням голови адміністрації або листом-клопотанням.

 

Параграф 2. Порядок підготовки питань для внесення на розгляд

Путивльської районної ради структурними підрозділами адміністрації

 

2.1. Підготовка питань на розгляд Путивльської районної  ради здійснюється структурними підрозділами адміністрації відповідно до плану роботи адміністрації, за дорученням керівництва адміністрації або за їх власною ініціативою відповідно до компетенції.

2.2. Головний розробник надає сформований пакет документів, у тому числі проект рішення Путивльської районної ради, довідкові, інформаційні та інші матеріали, разом з розпорядженням голови адміністрації або листом-клопотанням у порядку, передбаченому чинним Регламентом Путивльської районної ради, погоджує його з відповідними посадовими особами Путивльської  районної ради.

2.3. При проведенні публічного обговорення проекту рішення Путивльської  районної ради головний розробник вносить проект рішення разом з довідкою, у якій вказуються категорії осіб, які взяли участь у публічному обговоренні, результати публічного обговорення.

Розділ 14. Публічне громадське обговорення проекту

розпорядження голови адміністрації

 

Параграф 1. Перелік умов, за яких проект розпорядження голови адміністрації виноситься для публічного громадського обговорення

 

1.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає схвалення регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, розміщення на офіційному веб-сайті адміністрації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

 

Параграф 2. Порядок внесення пропозицій щодо проведення

публічного громадського обговорення проекту розпорядження

 

2.1. Рішення про проведення публічного громадського обговорення проекту розпорядження приймає голова адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

2.2. Пропозиція щодо проведення публічного громадського обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

2.3. Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів адміністрації чи її апарату.

2.4. До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного громадського обговорення.

У плані проведення публічного громадського обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

 

Параграф 3. Організація проведення публічного громадського обговорення

проекту розпорядження голови адміністрації

 

3.1. Організація проведення публічного громадського обговорення покладається на головного розробника.

3.2. Головний розробник подає патронатній службі голови адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного громадського обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

3.3. Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

3.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли в процесі публічного громадського обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

3.5. Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку розробки проекту до адміністрації.

 

 

 

Параграф 4. Порядок висвітлення діяльності адміністрації

на офіційному веб-сайті адміністрації

 

4.1. Структура, дизайн веб-сайта адміністрації та регламент його функціонування затверджується головою адміністрації.

4.2. Інформація для розміщення на веб-сайті адміністрації формується безпосередньо у адміністрації, структурних підрозділах адміністрації, її апарату згідно з вимогами чинного законодавства.

4.3. Розміщення тематичної інформації на веб-сайті адміністрації здійснюється головним спеціалістом  з питань внутрішньої політики зв’язків з громадськими  організаціями та засобами масової інформації адміністрації за погодженням фактичних та статистичних даних із заступником голови адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

4.4. На веб-сайті адміністрації обов’язково розміщується інформація, передбачена пунктами 8, 9, 11 постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (зі змінами).

4.5. Інформація, розміщена на офіційному веб-сайті адміністрації, оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (підписання) документа, після створення та/або зміни інформації, зазначеної в пунктах 8, 9 постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 (зі змінами).

4.6. Підрозділ, що подає інформацію на веб-сайт адміністрації, несе повну відповідальність за її достовірність, точність, якість, своєчасність та оперативність надання.

4.7. Підрозділи подають інформацію (документи), підписану керівником підрозділу і погоджену заступником голови адміністрації згідно з розподілом обов’язків (у тому числі в електронній формі) головному спеціалісту з питань внутрішньої політики зв’язків з громадськими  організаціями та засобами масової інформації адміністрації для розміщення на веб-сайті адміністрації.

 

Розділ 15. Організація перевірок роботи органів державної

виконавчої влади та виконавчих органів місцевого

самоврядування області

 

Параграф 1. Планування перевірок роботи органів виконавчої влади

1.1. Перевірки (вивчення) роботи структурних підрозділів адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі, районних державних адміністрацій здійснюються згідно з планом роботи адміністрації, за дорученням керівництва адміністрації або на виконання визначених документів як комплексно, так і з окремого питання.

 

 

 

 

Параграф 2. Організація перевірок роботи

виконавчих органів місцевого самоврядування

 

2.1. Організація перевірок роботи виконавчих органів місцевого самоврядування щодо здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється згідно з чинним законодавством.

 

Параграф 3. Організація проведення комплексних перевірок

 

3.1. Для здійснення комплексних перевірок роботи структурних підрозділів адміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі (з питань реалізації повноважень адміністрації), виконавчих органів міських рад (з питань виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади) за дорученням відповідного заступника голови готується проект розпорядження голови адміністрації, яким створюється робоча група та визначається мета, завдання і терміни перевірки.

3.2. У п’ятиденний термін після закінчення комплексної перевірки, або в інший термін визначений розпорядженням голови адміністрації, члени робочої групи подають її керівнику підписані аналітичні довідки за напрямками вивчення стану справ обсягом не більше 2-3 сторінок.

3.3. Довідка обов’язково повинна містити:

1) висвітлення роботи органу відповідно до законів України, нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови адміністрації;

2) конкретні приклади про діяльність перевіреного органу, персональну участь посадових осіб в організації тієї чи іншої роботи;

3) оцінку стану справ у відповідній галузі;

4) подання цифрового матеріалу в порівнянні з показниками за попередні періоди, середньостатистичними тощо;

5) конкретні пропозиції щодо покращення ситуації.

3.4. Керівник робочої групи організовує узагальнення матеріалів та підготовку доповідної записки голові адміністрації за результатами комплексної перевірки. Доповідна записка складається у двох примірниках: перший  подається голові адміністрації, другий – органу, що перевіряли.

3.5. Матеріали комплексних перевірок розглядаються, як правило, на засіданні колегії районної державної адміністрації, виконавчих комітетів відповідних рад із затвердженням заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених у ході перевірки.

 

Параграф 4. Організація проведення тематичних перевірок

 

4.1. При проведенні перевірок з окремих питань за дорученням заступника голови (згідно з розподілом обов’язків), керівника апарату готується проект розпорядження голови адміністрації, яким створюється відповідна робоча група.

4.2. Члени робочої групи складають довідки та узагальнюють матеріали відповідно до доручень керівника робочої групи.

4.3. Матеріали перевірок не пізніше ніж у місячний термін розглядаються, як правило, колегіально структурними підрозділами адміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади в районі, що перевірялися, з вжиттям заходів щодо усунення недоліків, порушень, виявлених у ході перевірки.

Розділ 16. Взаємовідносини адміністрації з органами державної виконавчої влади вищого рівня, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян і політичними партіями

 

Параграф 1. Загальні засади організації взаємовідносин

адміністрації з іншими суб’єктами

 

1.1. Взаємовідносини адміністрації з органами державної виконавчої влади вищого рівня, іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, об’єднаннями громадян і політичними партіями здійснюються в установленому чинним законодавством порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на адміністрацію завдань.

 

Параграф 2. Взаємовідносини з територіальними підрозділами

центральних органів виконавчої влади в районі

 

2.1. Голова адміністрації, його заступники координують діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі та сприяють їм у виконанні покладених на них завдань у порядку, установленому чинним законодавством.

2.2. З питань здійснення повноважень адміністрації керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі підзвітні і підконтрольні голові адміністрації.

 

Параграф 3. Взаємовідносини з органами місцевого

самоврядування області

 

3.1. Адміністрація здійснює повноваження, делеговані їй Путивльською районною радою, і є підзвітною та підконтрольною Путивльській районній раді в частині делегованих повноважень.

3.2. Адміністрація взаємодіє з органами місцевого самоврядування району, сприяє у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, контролює виконання наданих їй чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади.

 

 

Параграф 4. Взаємовідносини з підприємствами, установами

та організаціями, розташованими на території району

 

4.1. Адміністрація забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території.

4.2. Адміністрація не втручається в господарську діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків, визначених чинним законодавством.

 

Параграф 5. Взаємовідносини з політичними партіями,

громадськими, релігійними організаціями

 

8.1. Адміністрація взаємодіє з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями для  забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяє виконанню статутних завдань та забезпечує додержання законних прав цих об’єднань громадян.

 

Параграф 6. Організація чергувань у святкові (неробочі) дні

 

6.1. З метою виконання невідкладної і непередбаченої роботи у святкові (неробочі) дні головою адміністрації запроваджується чергування в адміністрації та її структурних підрозділах.

6.2. За пропозиціями заступників голови адміністрації відділом організаційно-кадрової роботи апарату складаються графіки чергування керівництва адміністрації, посадових осіб її апарату та готується проект відповідного розпорядження голови адміністрації, яким затверджуються ці графіки.

6.3. Згідно з розпорядженням голови адміністрації встановлюється відповідне чергування у структурних підрозділах адміністрації.

6.4. Напередодні святкового (неробочого) дня відділ організаційно-кадрової роботи передає черговим заступникам голови адміністрації графіки чергування відповідальних працівників апарату адміністрації, структурних підрозділів адміністрації.

Розділ 16.Інші питання організації роботи адміністрації

16.1.В апараті , структурних підрозділах адміністрації встановлюється єдиний режим роботи:

початок роботи         - о 8-00

закінчення роботи    - о 17-15 ( у п’ятницю – о 16-00)

обідня перерва          - з12-00 до 13-00

16.2.Питання про своє перебування поза преміщення адмінбудинку працівники адміністрації погоджують з начальниками відділів, завідувачами секторів.

Начальники відділів, завідувачі секторів апарату адміністрації про свою              відсутність     повідомляють    керівника    апарату,    керівники    структурних підрозділів  адміністрації - свого  заступника.

16.3.Керівники структурних підрозділів адміністрації щорічно до 25 грудня складають графіки своїх відпусток та заступників на наступний рік, які погоджують з відповідними заступниками голови адміністрації.

16.4.Графік відпусток працівників апарату та мало чисельних структур підрозділів до 25 грудня складає відділ організаційно-кадрової роботи апарату, погоджує з заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату та затверджується головою адміністрації.

16.5.Заяви про надання відпусток керівникам структурних підрозділів адміністрації і апарату візуються відповідними заступниками голови, керівником апарату і погоджуються з головою адміністрації.

16.6.Накази про відпустку керівників структурних підрозділів апарату адміністрації видає керівник апарату адміністрації.

Заяви про надання відпусток працівникам апарату адміністрації візуються начальниками відділів, завідувачами секторів апарату і заступниками голови адміністрації з наступним виданням наказу керівника апарату адміністрації.

Проекти наказів готуються відділом організаційно-кадрової

Керівник апарату Путивльської

районної державної адміністрації                                 Н.М.Приходько

Начальник відділу організаційно-

кадрової роботи  апарату Путивльської

районної державної адміністрації                                          І.О.Князєва

 

 

Додаток 1

до Регламенту Сумської обласної державної адміністрації

(пункт 2.7 параграфа 2
розділу 13)

 

Довідка

про погодження проекту розпорядження

голови Сумської обласної державної адміністрації

_____________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено ______________________________________

Підстава для розроблення ____________________________________________

(на виконання актів законодавства, рішення колегії та
власної ініціативи)

 

_______________________                    _______             ___________________

(найменування посади керівника                           (підпис)                    (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

Погоджено: без зауважень; із зауваженням (пропозиціями); із зауваженням (пропозиціями), які враховано частково; із зауваженням (пропозиціями), які не враховано

 

 

 

 

________________________________

(посада)

__________

(підпис, дата)

_____________

(ініціали та прізвище)

Погоджено апаратом Сумської обласної державної адміністрації:

 

 

 

 

________________________________

(посада)

__________

(підпис, дата)

_________________

(ініціали та прізвище)

 

 

Підлягає державній реєстрації   _____________                  __________________

(підпис, дата)                    начальник юридичного
відділу апарату  облдержадміністрації

 

Продовження додатка 1

 

Підлягає оприлюдненню у ЗМІ ______________       _____________________

(підпис, дата)                  начальник юридичного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

Підлягає оприлюдненню на веб-

сайті Сумської обласної державної

адміністрації                                     _____________ ______________________

(підпис, дата)      заступник голови-керівник   апарату Сумської обласної державної адміністрації

 

Відповідно до чинного законодавства враховані зауваження:

__________________________________________________________________

(яким чином враховані та не враховані пропозиції)

 

_________________________                         _______             ___________________

(найменування посади керівника                          (підпис)                     (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

_____  __________ 20__ р.


Додаток 2

до Регламенту Сумської обласної державної адміністрації

(пункт 3.1 параграфа 3
розділу 13)

 

Протокол

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження ______________________________

(назва)

 

 

1.Враховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції), та їх зміст

Спосіб врахування

 

2.Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції), та їх зміст

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

_______________________                    _______             ___________________

(найменування посади керівника                           (підпис)                    (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

_____  __________ 20__ р.


Додаток 3

до Регламенту Сумської обласної державної адміністрації

(пункт 4.1 параграфа 4

розділу 13)

Пояснювальна записка
до проекту розпорядження ______________________________

(назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, яку планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження, зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводиться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпоряджен-ня, розрахунок необхідних витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Публічне громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

_______________________                    _______        _____________________

(найменування посади керівника                           (підпис)                 (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

_____  __________ 20__ р.

 

Додаток 4

до Регламенту Сумської обласної державної адміністрації

(пункт 5.1 параграфа 5
розділу 13)

 

 

Порівняльна таблиця

до проекту розпорядження ____________________________

(назва)

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

_______________________                    _______             ___________________

(найменування посади керівника                           (підпис)                    (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

_____  __________ 20__ р.


Додаток 5

до Регламенту Сумської обласної державної адміністрації

(пункт 8.6 параграфа
розділу 13)

 

 

Висновок

юридичного відділу апарату Сумської обласної державної адміністрації

 

до проекту розпорядження _________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _______________________________

(найменування структурного підрозділу, ___________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

1) _________________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

___________________________________________________________________

розпорядженням голови обласної державної адміністрації)

2) _________________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються недоліки,

___________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

2. Узагальнений висновок ________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

____________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

____________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

_______________________                    _______             ___________________

(найменування посади працівника                       (підпис)                     (ініціали та прізвище)

юридичного відділу)

 

 

_______________________                    _______              __________________

(начальник юридичного відділу )                          (підпис)                     (ініціали  та   прізвище)

 

_____  __________ 20___ р.