Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Питання для конкурсантів

Друк

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України (питання №1 білету),

Законів України

«Про державну службу» (питання №2 білету),

«Про засади запобігання і протидії корупції» (питання №3 білету), «Про місцеві державні адміністрації» (питання №4 білету)

та переліки профільних питань (питання №5 білету)

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стат-тя 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до  Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, ко-рупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяль-ність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

 

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади (стаття 1). 
2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій (стаття 2).
3. Принципи    діяльності    місцевих    державних адміністрацій (стаття 3).
4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій (стаття 4). 
5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій (стаття 5).
6. Акти місцевих державних адміністрацій (стаття 6).
7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 7).
8. Голови місцевих державних адміністрацій (стаття 8).
9. Припинення  повноважень  голів  місцевих державних адміністрацій (стаття 9).
10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій. Керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (статті 10, 11).
11. Вимоги  до  посадових  осіб  місцевих  державних адміністрацій (стаття 12).
12. Питання,  що  вирішуються  місцевими   державними адміністраціями (стаття 13).
13. Розпорядження голів і накази   керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (стаття 41).
14. Апарат місцевих державних адміністрацій (стаття 44).

15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій (стаття 47).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів

Путивльської районної державної адміністрації»

 

I. Питання бухгалтерського профілю

1. Дати визначення, що таке Баланс (ПСБО№1).

2. Дати визначення, що таке зобов'язання (ЗУ Про б/о та фінансову звітність в Україні).

3. Назвати  класи балансових рахунків Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ(наказ ГУДКУ №14/10.12.1999).

4. За якими групами  класифікуються основні засоби ? (ПСБО №7).

5. Які обов'язкові реквізити повинні мати первинні та зведені облікові документи? (ЗУ Про б/о та фінансову звітність в Україні).

6. Як нараховується заробітна плата за час відпустки? (Постанова КМУ від 08.02.1995 №100).

7. Відпустка  без  збереження  заробітної  плати  за згодою сторін (ЗУ  Про відпустки).

8. Дати визначення бюджетним асигнуванням. (Бюджетний кодекс України).

9. Дати визначення «Бюджетного запиту».  (Бюджетний кодекс України).

10. Дати визначення «Розпорядників бюджетних коштів» (Бюджетний ко-декс України).

11. Закон, який затверджує повноваження органам державної влади здій-снювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду.

12. З чого  складається Бюджетна система України? (Бюджетний кодекс України).

13.  Ким розробляється проект Закону про Державний бюджет України? (Бюджетний кодекс України).

14. Який орган здійснює контроль за відповідністю кошторисів роз- порядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України?

15. Умови взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів? (Бюджетний кодекс України).

16. Ким встановлюються Єдині форми звітності про виконання Держав-ного бюджету України ? (Бюджетний кодекс України).

17. З яких частин складається квартальний звіт про виконання Державного бюджету України? (Бюджетний кодекс України).

18. З якою метою укладається колективний договір на підприємствах? (Кодекс Законів про Працю України).

19. Строки випробування при прийнятті на роботу. (Кодекс Законів про Працю України).

20. Який законодавчий документ затверджує схему посадових окладів державних службовців? (Постанова КМУ №268/09.03.2006 зі змінами).

21. Які строки виплати заробітної плати?  (Кодекс Законів про Працю України).

22. Як нараховуються лікарняні? (Постанова КМУ від 08.02.1995 №100).

23. Навести приклад КЕКВ (кодів економічної класифікації видатків) держустанов (Інструкція щодо застосування кодів економічної класифікації видатків бюджету).

ІІ. Питання щодо попередження надзвичайних ситуацій

1. Основні завдання, функції, повноваження та права відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації. (Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2000 № 1386).

2. Указ Президента України від 09.02.01 р. «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

3. Класифікація надзвичайних ситуацій (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.98р. №1099).

4. Закон України від 24.06.04р. «Про правові засади цивільного захисту», основні положення.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. №1198 «Про єдину державну систему запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру», основні положення.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2000р. №1386 «Про затвердження типових положень про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи», основні положення.

7. Закон України від 08.06.2000 р. «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

8. Закон України від 14.12.99 р. «Про аварійно-рятувальні служби».

9. Наказ МНС України від 03.12.01р. №272 «Про правила охорони життя людей на водних об’єктах України».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95р. «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».

11. Закон України від 06.04.2000р. «Про захист населення від інфекційних хвороб».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.01 р. №1432 «Про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

13. Закон України від 16.04.2000р. «Про правовий режим надзвичайного стану».

14. Наказ МНС України від 06.08.02 р. №186 «Про введення в дію методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки».

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.02р. №1201 «Про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

16. Наказ МНС України від 23.04.01р. №97 «Про порядок здійснення  підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».

17. Постанова Кабінету Міністрів України від  15.02.02р. №175 «Про затвердження тимчасової методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного  характеру».

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.92р. №562 «Про порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин».

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.02.99р. №140 «Про  порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків».

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.99р. «Про органі-зацію оповіщення і зв’язку в надзвичайних ситуаціях».

ІІІ. Питання в напрямку галузі освіти

1. Завдання законодавства України про освіту (стаття 2 Закону України «Про освіту»).

2. Державний контроль за діяльністю закладів освіти. (стаття 5 Закону України «Про освіту»).

3. Основні принципи освіти (стаття 6 Закону України «Про освіту»).

4. Органи управління освітою (стаття 11 Закону України «Про освіту»).

5. Повноваження місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. (стаття 14 Закону України «Про освіту»).

6. Органи громадського самоврядування в освіті (стаття 16 Закону України «Про освіту»).

7. Структура освіти (стаття 29 Закону України «Про освіту»).

8. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні (стаття 30 Закону України «Про освіту»).

9. Загальна середня освіта (стаття 35 Закону України «Про освіту»).

10. Учасники навчально-виховного процесу (стаття 50 Закону України «Про освіту»).

11. Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загаль-ної середньої освіти (стаття 9 Закону Україну «Про загальну середню освіту»).

12. Статус загальноосвітнього навчального закладу (стаття 10 Закону України «Про загальну середню освіту»).

13. Створення, реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчаль-ного закладу (стаття 11 Закону України «Про загальну середню освіту»).

14. Терміни навчання (стаття 12 Закону України «Про загальну середню освіту»).

15. Зарахування учнів на навчання (стаття 18 Закону України «Про загальну середню освіту»).

IV. Питання в напрямку галузі молоді та спорту

1. Визначення термінів «молодь»,  «неповнолітні діти», «перше робоче місце», «молода сім’я», «соціальні служби для молоді» (Стаття 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

2. Принципи соціального становлення та розвитку молоді (Стаття 2 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

3. Державні та місцеві органи управління  молодіжною політикою (Стаття 4 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

4. Освіта, культурний розвиток молоді (Стаття 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

5. Гарантії правового статусу молоді (Стаття 13 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»).

6. Що таке фізична культура і спорт? (Стаття 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

7. Завдання фізичної культури і спорту в Україні (Стаття 2 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

8. Право громадян на заняття фізичною культурою і спортом (Стаття 4 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

9. Фізично-оздоровча діяльність (Стаття 9 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

10. Самодіяльний масовий спорт (Стаття 15 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).

11. Право сімей з дітьми на державну допомогу (Стаття 1 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

12. Категорії жінок, які мають право на допомогу (Стаття 10 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

13. Органи, що призначають і здійснюють  виплату допомоги (Стаття 13 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

14. Право на допомогу осіб, які усиновили дітей (Стаття 15 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

15. Строки розгляду документів про призначення державної допомоги (Стаття 8 Закону України «Про державну допомогу  сім’ям з дітьми»).

V. Питання в напрямку роботи

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату

1. Поняття Державного реєстру виборців. Основні завдання Державного   реєстру виборців (Статті 1, 2 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

2. Основні засади ведення Державного реєстру виборців (Стаття 3 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

3. Відносини виборців з Державним реєстром виборців ( Стаття 10 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

4. Органи Державного реєстру виборців (Стаття 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

5. Основні завдання відділів ведення Державного реєстру виборців. (Стаття 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

6. Функції відділів ведення Державного реєстру виборців (Стаття 14 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

7. Права відділів ведення Державного реєстру виборців (Статті 15, 16 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

8. Установи, з якими взаємодіють відділи ведення Державного реєстру виборців (Стаття 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

9. Дії, які заборонені відділам ведення Державного реєстру виборців. (Стаття 33 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

10. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо включення до Реєстру (Стаття 19 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

11. Порядок звернення особи за власною ініціативою до органу ведення Державного реєстру виборців щодо зміни його персональних даних (Стаття 20 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

12. Запит виборця до органу ведення Державного реєстру виборців. (Стаття 21 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

13. Порядок періодичного поновлення персональних даних Державного реєстру виборців (Стаття 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

14. Здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Державного реєстру виборців (Стаття 24 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

15. Використання статистичної інформації Державного реєстру виборців (Стаття 30 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).