Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

З метою оперативного отримання інформації, недопущення фактів порушення прав фізичних осіб-підприємців та господарюючих суб’єктів, незаконного втручання в їх господарську діяльність, тиску з боку органів державного контролю, а також органів прокуратури при здійсненні правозахисної діяльності, розпорядженням Генерального прокурора України та прокурора Сумської області створена «гаряча лінія» для підприємців
Телефон «гарячої лінії» працює крім святкових днів та вихідних
понеділок-п'ятниця з 9 до 18 години. (0542) 221-183

У неробочий час приймання інформації здійснюється за номером (0542) 220-031

Програма підтримки малого підприємництва в Путивльському районі на 2011 – 2012 роки

Друк

ПАСПОРТ Програми підтримки малого підприємництва в Путивльському районі на 2011 – 2012 роки

1. Ініціатор розроблення програми Путивльська районна державна адміністрація
2. Дата, номер, назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми Розпорядження голови райдержадміністрації від № «Про розроблення проекту програми підтримки малого підприємництва в Путивльському районі на 2011–2012 роки”
3. Розробник програми Управління економіки райдержадміністрації
4. Співрозробники програми Управління та відділи Путивльської районної державної адміністрації в межах компетенції, громадські організації району
5. Відповідальний виконавець програми Управління економіки райдержадміністрації
6. Учасники програми Структурні підрозділи райдержадміністрації: управління економіки; управління агропромислового розвитку; відділ культури і туризму. сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації; районний центр зайнятості; органи місцевого самоврядування Путивльського району; Путивльське відділення Глухівської МДПІ »Спілка підприємців «Путивльщини»; Координаційна рада з питань розвитку малого підприємництва
7. Термін реалізації програми 2011–2012 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми. 2011 рік –  524,2 тис. гривень
2012 рік –  551,0  тис. гривень
8.1 кошти місцевих бюджетів 2011 рік –   524,2 тис. гривень
2012 рік –   551,0 тис. гривень
8.2. кошти інших джерел 2011 рік – 0,0 тис. гривень
2012 рік – 0,0 тис. гривень

ЗМІСТ

Вступ 3
Характеристика програми підтримки малого підприємництва в Путивльському районі на 2011–2012 роки 5
1. Стан розвитку малого підприємництва в регіоні та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 7
2. Визначення мети Програми 10
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми 10
5. Перелік завдань і заходів Програми 11
6. Ресурсне забезпечення Програми 12
7. Напрями діяльності та заходи Програми 13


Вступ

Народне господарство будь-якої країни – це складна економічна система, в якій виділяють різні сфери та галузі, напрямки та механізми, які виступають загальними чинниками та забезпечують орієнтоване функціонування макро- та мікросередовища. Первинною ланкою цього складного організму є підприємства.

Сучасне динамічне суспільство потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу, що забезпечить досягнення якісного нового рівня ефективності та конкурентоспроможності місцевої економіки та підвищить рівень життя населення.

Одним з перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища є розвиток та підтримка малого підприємництва, оскільки воно є невід’ємним сектором ринкової економіки та важливим чинником сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, структурної перебудови та зміцнення відповідної соціально-економічної складової.

Формування сприятливого підприємницького клімату та стимулювання економічної активності суб’єктів господарювання, розвиток яких є дієвим засобом розв’язання нагальних соціально-економічних проблем міста, є одними з першочергових завдань місцевої влади.

«Програму підтримки та розвитку малого підприємництва в Путивльському районі на 2011–2012 роки» розроблено на основі комплексного підходу до вирішення проблеми налагодження тісної та продуктивної співпраці суб’єктів господарської діяльності з місцевими органами влади та громадськими організаціями й об’єднаннями у відповідності до Закону України від 21.12.2002 року № 2157-ІІІ «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва»; Закону України від 19.10.2000 року № 2063-ІІІ «Про державну підтримку малого підприємництва», зі змінами, внесеними згідно із Законом № 523-VI (523-17) від 18.09.2008 року; Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Програма відображає систему цілей, завдань, цільових показників комплекс заходів для їхнього досягнення та реалізації. Також Програмою передбачається створення державних та громадських структур для підтримки підприємництва, удосконалення організаційного забезпечення розвитку малого підприємництва, зниження адміністративних бар’єрів, можливість щорічного коригування – унесення змін чи доповнень у залежності від змін внутрішніх і зовнішніх умов реалізації Програми.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями й термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в районі.

Характеристика Програми підтримки малого підприємництва у Путивльському районі на 2011–2012 роки

Загальна характеристика району:
1. Площа території (тис. км2)
Кількість населення (тис. чол.)

Специфіка
1,1
29,8
сільськогосподарська
2. Дата затвердження Програми
3. Розробники Програми

Управління економіки райдержадміністрації, управління і відділи в межах компетенції, громадські організації району.

4. Мета та перелік основних завдань Програми
Головною метою Програми є впровадження заходів, направлених на досягнення стійкого розвитку сфери малого підприємництва та підвищення рівня ділової активності зазначеного сектору економіки. Що відбуватиметься шляхом забезпечення належної підтримки та захисту господарської діяльності суб’єктів підприємництва
Основні завдання Програми: - активізація роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, спрямованої на створення нормативних та організаційно-економічних засад розвитку малого підприємництва; - створення сприятливого середовища для подальшого розвитку малого підприємництва в районі; - продовження роботи з реалізації державної регуляторної політики, удосконалення роботи органів державної реєстрації району та процедури отримання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження господарської діяльності; - сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва та забезпечення ефективної роботи діючої інфраструктури в районі; - формування позитивного іміджу суб'єктів малого підприємництва; - здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.
Очікуваний кінцевий результат від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників Вихідні дані на початок дії Програми Очікувані результати
5. Кількість діючих малих підприємств (одиниць) 62 65
6. Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. чол. населення (одиниць) 21 22
7. Кількість підприємців – фізичних осіб чол. 1240 1240
8. Питома вага надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб`єктів малого підприємництва (%) 28,0 30,0
9. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (ЄДРПОУ),
одиниць:
10. Філії банків 5 5
11. Страхові компанії 4 4
12. Кредитні спілки 1 1
13. Кількість створених нових робочих місць на підприємствах району та підприємцями – фізичними особами, одиниць 280 280
14. Термін реалізації Програми 2011 2012
15. Система організації контролю за виконанням Програми Щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми
16. Основні джерела фінансування: бюджетні асигнування на утримання відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, власні кошти суб’єктів підприємництва, кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
17. Система організації контролю за фінансуванням Програми контроль здійснюють Путивльська райдержадміністрація, постійні комісії районної ради, Координаційна рада з питань підтримки малого підприємництва, місцева галузева ради підприємців з питань промисловості та торгівлі.

1. Стан розвитку малого підприємництва в регіоні та визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Виконання попередньої районної Програми розвитку малого підприємництва на 2009–2010 роки справило позитивний вплив на розвиток підприємництва в районі, про що свідчить збільшення кількості підприємців – фізичних осіб, виданих документів дозвільного характеру, збільшення обсягів господарської діяльності та інших показників.

Станом на 01.10.2010 в районі зареєстровано 1269 суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі 1208 підприємців-фізичних осіб та 61 мале підприємство. У поточному році зареєстровано 107 суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. За останні роки (2004-2010) спостерігається тенденція щодо зменшення кількості малих підприємств. Так у порівнянні з 2004 роком їх кількість зменшилась на 36,7 відсотків. Це відбулось у зв'язку зі зняттям з державної реєстрації недійових малих підприємств. Кількість фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльністю постійно зростає, що пояснюється перереєстрацією юридичних осіб у фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Ця тенденція виникає внаслідок існуючої переваги спрощеної системи оподаткування. Також велику роль відіграє недостатність стартового капіталу для створення власного підприємства.

Незважаючи на це, у поточному році зареєстровано 2 малих підприємства (ПП «Путивльагроспецмонтаж», ТОВ «Путивльський хлібокомбінат»).

Кількість підприємців-фізичних осіб має тенденцію до зменшення. У порівнянні до 2008 року зменшилась на 50%. Але слід звернути увагу, що саме підприємства, а не фізичні особи-підприємці є основним джерелом наповнення бюджету.

Станом на 01.10.2010 сума надходжень єдиного податку від суб'єктів малого підприємництва до місцевого бюджету склала 425,1 тис. грн. У загальному обсязі податкових надходжень до місцевого бюджету малому підприємництву належать 27,9%, у тому числі 24% сплачується суб'єктами малого підприємництва, що працюють на єдиному податку.

Щодо галузевої спеціалізації малого бізнесу в районі, то впродовж останніх років вона залишається незмінною. Більшість малих підприємств продовжує працювати у сфері сільського господарства, торгівлі, посередницьких послуг. Так, у 2010 році 29,0 відсотків малих підприємств працювали в сільському господарстві, операції з нерухомістю здійснювали 21,0 відсоток, торгівельною діяльністю займалися 19,0 відсотків, у будівництві працювали 8,0 відсотків малих підприємств, у промисловості – 10,0 відсотків, в інших сферах – 13,0 відсотків.

Важливу роль у розвитку та підтримці малого підприємництва відіграє державна регуляторна політика, реалізація якої в місті здійснюється відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 року № 1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». На даний час у районі діє 76 регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування. Проекти цих рішень згідно законодавства пройшли всі етапи підготовки та прийняття регуляторних актів. На етапі підготовки проекти були оприлюднені для обговорення громадськості та проведено круглі столи за участю підприємців міста. Пропозиції щодо їхнього вдосконалення були враховані при прийнятті рішень.

Потрібно зазначити, що завдяки впровадженню в місті засад державної регуляторної політики представники бізнесу, громадськість міста почали виступати безпосередніми учасниками процесу прийняття рішень, що носять регуляторний характер та мати можливість ще на стадії розробки вносити пропозиції та зауваження. Відкритість та прозорість на всіх етапах розробки актів створює сприятливе регуляторне середовище в місті.

При здійсненні регуляторної політики сільськими радами не забезпечується проведення аналізу регуляторного впливу проектів регуляторних актів. Також не проводиться моніторинг ефективності прийнятих регуляторних актів.

З метою виявлення перешкод з боку органів влади та місцевого самоврядування при започаткуванні та здійсненні підприємницької діяльності, з якими зустрічаються підприємці, в управлінні економіки райдержадміністрації запроваджена "гаряча" телефонна лінія" для підприємців (тел. 9-17-07).

Для збільшення інформованості щодо наявних вільних приміщень райдержадміністрацією сформована база даних об'єктів торгівлі, громадського харчування та вільних земельних ділянок, які можуть бути продані або здані в оренду суб'єктам господарювання для здійснення виробничої діяльності. Ця інформація, розміщена на сайті райдержадміністрації.

У Путивльському районі працює державний реєстратор, який був призначений на посаду відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 № 2288. За 9 місяців 2010 року за даними державного реєстратора зареєстровано 120 суб’єктів підприємницької діяльності, у т.ч.: 6 юридичних осіб та 114 фізичних осіб.

Згідно Закону України від 06.09.2005 року № 2806-ІV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою спрощення дозвільно-погоджувальних процедур та надання консультаційно-інформаційних послуг підприємцям, у районі діє «Єдиний офіс».

За звітний період «Єдиним офісом» надано наступні адміністративні послуги: видано документів дозвільного характеру – 42; надано консультацій – 131.

Аналіз стану розвитку малого підприємництва в районі свідчить, що воно ще не стало одним із дійових важелів розв’язання таких економічних і соціальних питань, як сприяння структурній перебудові економіки, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, забезпечення зайнятості значної частини населення. У сучасних умовах його економічна вага, ще недостатня для того, щоб справляти відчутний позитивний вплив на соціально-економічні процеси, пов’язані з формуванням ринкових відносин.

Темпи створення малих підприємств є низькими. Структурні зміни у сфері малого підприємництва дуже повільно відбуваються на користь виробничої сфери. Не покращуються фінансово-економічні показники діючих малих підприємств. Не повною мірою використовуються наявні географічні, природні й трудові ресурси для розвитку малого бізнесу. Малий бізнес Путивльського району міг би зосередити свою увагу на заготівельній, переробній та виробничій галузях, туристичній сфері та розвитку її інфраструктури, готельному бізнесі, які на сьогоднішній день є дуже перспективними але на жаль нерозвиненими.

Негативний вплив на розвиток малого підприємництва справляє брак професійних знань та досвіду щодо зайняття малим бізнесом, здійснення маркетингу й сучасного менеджменту, організації виробництва й збуту продукції. Це у свою чергу негативно впливає на структуру малого підприємництва, яке тяжіє до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва.

Відсутня внутрішня мотивація підприємців для здійснення інвестицій та впровадження нових технологій, оскільки практично повністю відсутня державна підтримка інновацій у малому підприємництві.

Таким чином, існують причини, які не сприяють розвитку підприємництва та потребують вирішення, як на рівні району, області так і на державному рівні.

2.Визначення мети Програми

Програма підтримки та розвитку малого підприємництва в Путивльському районі розроблена відповідно до Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва», Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва», затверджених Наказом Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2008 року № 67 Методичних рекомендацій щодо формування підготовки та реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Реалізація державної політики у сфері розвитку малого підприємництва в районі та виконання основних завдань Програми буде проводитися в напрямках, які забезпечать покращення економічних показників господарської діяльності малого підприємництва, збільшать його внесок у вирішення проблем зайнятості населення та наповнення бюджетів територій. Сприятимуть підвищенню активності та впливу цього сектору економіки на процес становлення громадянського суспільства.

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших коштів, не заборонених законодавством. Крім того, на виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Орієнтовані обсяги фінансування зазначеної Програми складають 713,2 тис. гривень. (2011 рік – 342,2 тис. гривень, 2012 рік – 371,0 тис. гривень)

Районна Програма складена на період 2011–2012 років.

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основні завдання Програми є:

активізація роботи органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, спрямованої на створення нормативних та організаційно-економічних засад розвитку малого підприємництва;

створення сприятливого середовища для подальшого розвитку малого підприємництва в районі;

продовження роботи з реалізації державної регуляторної політики, удосконалення роботи органів державної реєстрації району та процедури отримання документів дозвільного характеру, необхідних для започаткування та провадження господарської діяльності;

сприяння розвитку сучасної інфраструктури підтримки підприємництва та забезпечення ефективної роботи діючої інфраструктури в районі;

формування позитивного іміджу суб'єктів малого підприємництва;

здійснення заходів щодо залучення до підприємницької діяльності соціально незахищених верств населення.

Основними заходами Програми є:

- Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

Основною метою реалізації заходів цього розділу є подальша перебудова регуляторної політики, спрямована на створення сприятливого підприємницького середовища, забезпечення прозорого й чіткого механізму взаємодії органів влади та суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення втручання центральних і місцевих органів влади в діяльність суб’єктів господарювання. Оптимальне нормативне регулювання підприємницької діяльності на місцевому рівні передбачає усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у реалізації права на підприємницьку діяльність.

- Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка, впровадження нових фінансових технологій розвитку малого підприємництва.

Безпосередня фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюватиметься на умовах спільного фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також стимулювання фінансових організацій до співпраці з малим бізнесом, створення оптимальних механізмів ефективного цільового використання фінансових та інвестиційних ресурсів.

- Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення якості та розширення сектору послуг.

Передбачається активізувати діяльність органів влади з надання ресурсної підтримки за рахунок більш широкого розповсюдження інформації щодо наявності вільних приміщень комунальної власності, які не використовуються, тощо. Для вдосконалення інформаційного забезпечення суб’єктів підприємництва планується:

подальше наповнення інформацією веб-сайту райдержадміністрації в розділі «Підприємництво»;

проведення конференцій, нарад, семінарів, засідань за «круглими столами» із вирішення широкого кола питань розвитку підприємництва;

підготовка та розміщення в засобах масової інформації публікацій для висвітлення актуальних проблем та стану розвитку малого підприємництва.

- Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва.

Одним із важливих напрямків програми розвитку малого підприємництва є підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для малого підприємництва, навчання незайнятого населення, насамперед його соціально-вразливих категорій, удосконалення соціально-трудових відносин. Метою розділу є підвищення доступності систем навчання та підвищення кваліфікації управлінських кадрів і спеціалістів для сфери підприємництва.

Очікуваними результатами реалізації Програми є прискорення розвитку малого підприємництва району, повноцінне використання потенційних можливостей та перетворення, останнього в дійовий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, вирішення проблем безробіття та швидкого насичення ринку товарами та послугами.

Це дасть змогу:

збільшити кількість малих підприємств до кінця 2012 року на 3 одиниці (на 4,8%) та забезпечити позитивну динаміку по приватних підприємців-фізичних осіб;

збільшити надходжень до місцевих бюджетів від суб`єктів малого підприємництва до 30%;

за рахунок самозайнятості населення та збільшення кількості малих підприємств створити нові робочі місця та залучити до роботи у сфері підприєм­ницької діяльності 560 осіб на кінець 2012 року

5. Ресурсне забезпечення Програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2011 рік 2012 рік Усього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 524.2 551.0 1075.2
Місцеві бюджети 524.2 551.0 1075.2
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - - -

6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми підтримки підприємництва в Путивльському районі на 2011–2012 роки, наведені в додатку 1.