Пошук на сайті

Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Правила внутрішнього розпорядку

Друк

Правила
внутрішнього трудового розпорядку для працівників Путивльської  районної державної адміністрації та її структурних підрозділів

Розпорядок роботи керівництва і працівників районної державної адміністрації, її структурних підрозділів

 

1 Загальні положення

1.1. Основними регулюючими документами, які охоплюють діяльність органів виконавчої влади щодо створення правових, організаційних, економічних та соціальних умов реалізації функцій держави є Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про державну службу",  Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції", Кодекс Законів про працю України та інші нормативні акти.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають сприяти вихованню працівників у дусі сумлінного ставлення до праці, дальшому зміцненню трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціональному використанні робочого часу, високій якості виконуваних робіт, підвищенню продуктивності праці.

1.3. Питання, пов'язані з застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом районної державної адміністрації в межах наданих повноважень, а у випадках, передбачених законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку – разом чи за погодженням з профспілковим комітетом райдержадміністрації.

1.4. Ці правила поширюються на всіх працівників райдержадміністрації.

2. Порядок прийому та звільнення працівників Путивльської районної державної адміністрації.

2.1. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

2.2. При укладанні трудового договору працівник зобов’язаний подати :

  • паспорт;
  • трудову книжку;
  • документи про освіту (у випадках, передбачених законодавством).

Особа, що претендує на зайняття посади державного службовця 3-7 категорії, повинна надати також відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї.

2.3. Прийняття на роботу в районну державну адміністрацію на посаду державного службовця здійснюється згідно з Законом України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року №423 «Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України «Про державну службу», від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами та доповненнями) та іншого законодавства.

2.4. Прийом на роботу здійснюється в установленому законодавством порядку.

2.5. Приймаючи на роботу чи переміщуючи працівника в установленому законодавством порядку, на іншу роботу, посадова особа зобов'язана:

а) ознайомити працівника з функціональними обов'язками, умовами та оплатою праці пояснити його права та обов'язки;

б) ознайомити його з правилами внутрішнього трудового розпорядку;

в) провести інструктаж з техніки безпеки праці, гігієни та протипожежної

безпеки;

г) ознайомити з обмеженнями, які передбачені для державних службовців ст. ст.   1, 5, 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

2.6. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством України, зокрема, п. 1-8 ст. 36, ст. 37, 38, 39, 40 КЗпП України, ст. 30 Закону України «Про державну службу».

2.7. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк в установленому законодавством порядку.

2.8. Після закінчення зазначеного строку попередження працівник має право припинити роботу, а адміністрація зобов‘язана видати йому трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в ст. 116 КЗпП України.

2.9. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови райдержадміністрації або наказом  керівника структурного підрозділу.

2.10. В день звільнення посадова особа зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесенням в неї запису про звільнення та провести з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Основні обов’язки працівників райдержадміністрації:

3.1. Основні обов'язки державних службовців:

3.1.1. Додержання Конституції України та інших актів законодавства України.

3.1.2. Забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції.

3.1.3. Недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

3.1.4. Безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників.

3.1.5. Забезпечення державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відомою під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

3.1.6. Постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації.

3.1.7. Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах з людьми.

3.1.8. Сумлінне виконання своїх службових обов'язків, ініціатива і творчість в роботі.

3.1.9. Шанобливе ставлення до громадян, керівників і співробітників, дотримування високої культури спілкування.

3.1.10. Додержання дисципліни праці, своєчасне і точне виконання розпоряджень керівників, раціональне використання робочого часу.

3.1.11. Підвищення продуктивності праці, своєчасне і якісне виконання дорученої роботи.

3.1.12. Додержання вимог по охороні праці, техніці безпеки, гігієни праці та протипожежної охорони.

3.1.13. Утримання свого робочого місця в чистоті та порядку, виконання встановленого порядку збереження матеріальних цінностей та документів.

3.2. Державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання в його виконанні – повідомити посадову особу вищого рівня.

4. Основні обов’язки райдержадміністрації:

Райдержадміністрація, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації  зобов’язуються:

4.1. Створити необхідні умови для плідної роботи працівників усіх категорій, щоб працівник мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно отримував завдання і знайомився з умовами його виконання, мав здорові і безпечні умови праці, надійне обладнання та необхідні матеріали.

4.2.Створити умови для підвищення продуктивності праці,запровадження нових методів, технологій, засобів та форм.

4.3. Постійно удосконалювати умови оплати праці.

4.4. Забезпечувати суворе дотримання дисципліни праці, постійно вести роботу по її укріпленню, раціонально використовувати трудові ресурси, формувати стабільний колектив з висококваліфікованих фахівців.

4.5. Суворо дотримуватись законодавства «Про державну службу» та «Про охорону праці».

4.6. Постійно контролювати виконання працівниками всіх вимог інструкції по техніці безпеки, протипожежної охорони.

4.7. Забезпечувати системне підвищення ділової кваліфікації всіх працівників.

4.8. Уважно ставитись до запитів та потреб працівників, надавати можливу допомогу у вирішенні побутових та житлових питань.

4.9. Своєчасно доводити до управлінь, відділів і окремих працівників завдання і контролювати їх виконання.

4.10. Забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни, постійно здійснюючи організаційну і виховну роботу.

4.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню.

4.12. Райдержадміністрація або керівник структурного підрозділу райдержадміністрації здійснює свої обов’язки разом, або за погодженням, з профспілковим комітетом, а також із врахуванням повноважень свого колективу.

5. Державний службовець не має права:

5.1. Займатися підприємницькою діяльністю, а також виконувати роботу на умовах сумісництва крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики.

5.2. Сприяти, використовуючи своє службове становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності з метою одержання за це винагороди у грошовому чи іншому вигляді послуг тощо.

5.3. Самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємства, господарських товариств, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

5.4. Приймати подарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі своєю службовою діяльністю.

5.5. Брати участь у страйках.

5.6.Крім цього, обмеження щодо державних службовців регламентуються також Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

6. Робочий час і його використання.

6.1. Для працівників Путивльської районної державної адміністрації та її підрозділів встановлюється такий режим роботи:

Робочі дні з понеділка по п'ятницю

Початок роботи 8.00

Перерва 12.00- 13.00

Кінець роботи 17.15

П’ятниця 16.00

Вихідні дні субота, неділя

Прибиральниці - початок роботи о 6.00, закінчення о 14.00.

6.2. Надурочні роботи, як правило, не допускаються. Застосування таких робіт може мати місце у виняткових випадках та у межах, передбачених чинним законодавством. Для виконання невідкладної непередбачуваної роботи державні службовці зобов’язані за розпорядженням голови  районної державної адміністрації з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

6.3. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року, який затверджується головою райдержадміністрації або керівником структурного підрозділу за погодженням з профспілковим, чи іншим уповноваженим на представництво трудового колективу, органом і доводиться до відома всіх працівників з урахуванням необхідності нормальної роботи установи та сприятливих умов для відпочинку працюючих.

6.4. Відповідальний за роботу з кадрами не пізніше ніж за 15 днів до встановленого графіком строку початку відпустки письмово повідомляє працівника про дату відпустки.

Відпустка надається на підставі заяви, яка за 15 днів до її початку подається голові районної державної адміністрації.

6.5. Державним службовцям районної державної адміністрації надається щорічна відпустка терміном не менше ніж 30 календарних днів, у відповідності з графіком відпусток. Державним службовцям, які мають стаж державної служби більше 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів, а за кожний наступний рік роботи по 2 календарних дні, але не більше 15 календарних днів.

6.6. Водію та техробітниці надається щорічна  оплачувана відпустка  тривалістю не менше 24 календарних днів.

6.7. За рішенням голови районної державної адміністрації або керівника структурного підрозділу працівник може бути відкликаний із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

7. Заохочення за успіхи в роботі.

7.1. За сумлінне виконання службових обов'язків, підвищення якості роботи та інші досягнення в роботі застосовуються такі види заохочення:

а) подяка;

б) преміювання;

в) нагородження почесною грамотою.

За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7.2. Заохочення доводиться до відома колективу та записується в трудову книжку працівника (крім преміювання).

8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

8.1. За невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень чи скоєння вчинків, які дискредитують державний орган, до державних службовців та інших працівників застосовуються дисциплінарні стягнень передбачені діючим законодавством:

  • догана;
  • звільнення.

8.2. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю в Україні, відповідно до ст. 14 Закону  України «Про державну  службу» можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

  • попередження про неповну службову відповідність;
  • затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

8.3. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

8.4. Протягом дії строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

8.5. До застосування дисциплінарного стягнення райдержадміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

8.6. Стягнення оголошується в розпорядженні голови райдержадмініст-рації чи наказі керівника структурного підрозділу, повідомляється працівникові під розпис.

8.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути застосовано після  6-ти місяців з дня скоєння порушення.

8.8. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

8.9. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.