Шановні відвідувачі!

Офіційний сайт Путивльської районної державної адміністрації знаходиться за адресою: http://ptvl.sm.gov.ua/

Положення про управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Друк

1.Управління праці та соціального захисту населення районної  держадміністрації  (далі - управління) є  структурним підрозділом районної  державної  адміністрації, що утворюється головою цієї  адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та відповідно головному управлінню  праці та соціального захисту населення обласної  держадміністрації.

2.Управління у своїй діяльності керується Конституцією  та законами України, указами Президента України і постановами Верховної  Ради України, прийнятими відповідно до Конституції  та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної  держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

3. Основним завданнями управління є:

забезпечення у межах  своїх повноважень додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, в тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи;

удосконалення форм і засад  соціального партнерства, організація співробітництва місцевих  органів виконавчої  влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під  час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз’яснювальної  роботи;

призначення та виплата соціальної  допомоги, компенсацій та інших  соціальних  виплат, встановлених  законодавством, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних  послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

розроблення та організація виконання комплексних  програм поліпшення соціального обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких  непрацездатних  громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних  послуг за місцем проживання;

сприяння створенню  умов для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної  інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до  реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);

забезпечення реалізації  державної  політики зайнятості на відповідній території;

забезпечення виплати передбачених  законодавством компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи;

виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на здійснення заходів з  виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету;

сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної  території.

4.Управління відповідно до покладених  на нього завдань:

1)забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до  праці, удосконалення її організації, оплата та нормування;

2)аналізує  ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан укладання колективних договорів на підприємствах, установах  та організаціях; сприяє організації  переговорного процесу між  сторонами соціального партнерства, надає  їм організаційно-методичну допомогу; забезпечує  у межах  своїх  повноважень додержання законодавства з  питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових  відносин, розв’язання колективних трудових спорів (конфліктів); проводить реєстрацію, веде облік, забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

3)вивчає стан використання робочої  сили, аналізує розвиток процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти; координує  діяльність  структурних підрозділів  районної держадміністрації,   пов'язану   з   розробленням   та  виконанням територіальної програми зайнятості населення; сприяє підприємствам,  установам  та  організаціям  незалежно  від  форми власності та підпорядкування в організації  професійного  навчання кадрів на виробництві;

4)забезпечує  діяльність  комісії  у  справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань,  пов'язаних  з наданням статусу учасника війни;

5)здійснює  державний  контроль за додержанням законодавства про  соціальний  захист  та  соціальне  обслуговування  населення, своєчасною     виплатою     заробітної    плати,    запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних  гарантій з   оплати   праці,  а  також  за  наданням  працівникам  пільг  і компенсацій, передбачених законодавством;

6)забезпечує  соціальний  захист  працівників,  зайнятих  на роботах  з шкідливими та важкими умовами праці,  вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;

7)організовує в межах своєї  компетенції  роботу  з  надання пільг пенсіонерам,  інвалідам,  ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам,  забезпечує надання населенню  субсидій для  відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

8)аналізує  стан  виконання комплексних програм,  здійснення заходів соціальної підтримки  малозабезпечених  верств  населення, надання  встановлених  законодавством  пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові  районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

9)забезпечує  надання  відповідно до законодавства державної допомоги  сім'ям   з   дітьми,   державної   соціальної   допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам,  які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;

10)здійснює  відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин,  ремонт і технічне обслуговування автомобілів та    на    транспортне    обслуговування,    а   також   вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

11)здійснює нагляд за додержанням  вимог  законодавства  під час   призначення   (перерахунку)   та   виплати  пенсій  органами Пенсійного фонду України;

12)забезпечує  цільове  використання  бюджетних  асигнувань, передбачених   на   соціальний   захист   населення  та  соціальне обслуговування;

13)організовує   роботу   головних   державних    соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;

14)видає  відповідні  посвідчення ветеранам війни,  праці та іншим категоріям громадян;
15)сприяє громадянам в одержанні документів,  необхідних для призначення окремих видів допомоги;
16)сприяє   веденню   персоніфікованого   обліку  у  системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
17)проводить  інвентаризацію  особових  справ   і   особових рахунків   осіб,   які   одержують   допомогу,   в   установленому законодавством порядку;
18)формує банк даних  інвалідів,  подає  пропозиції  органам місцевого    самоврядування    щодо    потреби    у    комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;
19)організовує      матеріально-побутове      обслуговування інвалідів,   ветеранів   війни  та  праці,  їх  санаторно-курортне лікування,   забезпечує   інвалідів   в   установленому    порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;
20)формує  базу  даних  одиноких  громадян,  які  потребують соціального обслуговування та соціальних  послуг;  створює  мережу територіальних  центрів  соціального  обслуговування  пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян  та  організовує  їх роботу,  забезпечує  доступність  громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;
21)подає   в   установленому   порядку    пропозиції    щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами,  які за станом здоров'я потребують догляду;
22)забезпечує    у    разі    потреби     влаштування     до будинків-інтернатів (пансіонатів)    громадян    похилого    віку, інвалідів та дітей-інвалідів,  надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;
23)бере  участь  у  роботі  державних  комісій з прийняття в  експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
24)сприяє благодійним,  релігійним організаціям, громадським об'єднанням,   установам   та   організаціям   недержавної   форми власності,  окремим громадянам у наданні  соціальної  допомоги  та соціальних послуг інвалідам,  ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
25)сприяє підготовці,  перепідготовці   та   підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;
26)підтримує  функціонування   апаратно-програмних   засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці,  а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;
27)організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян,   підприємств,  установ  та  організацій  з  питань,  що належать  до  його  компетенції,  вживає  відповідних  заходів  до усунення причин, які викликають скарги;
28)роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
29)інформує  населення  з  питань,  що  належать   до   його компетенції, через засоби масової інформації;
30)в установленому порядку формує базу даних Єдиного державного автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на пільги, та веде їх персоніфікований облік;
31)формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;
32)забезпечує на відповідному рівні  реалізацію  міжнародних проектів із соціальних питань;
33)організовує   роботу   з  визначення  статусу  осіб,  які постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;
34)подає  пропозиції  до  проектів  регіональних  програм із соціального   захисту   громадян,   які   постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи;
35)бере   участь   у   розгляді   проектів  контрактів,  які укладаються з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;
36)вживає  заходів до соціального захисту бездомних громадян та  осіб,  звільнених  з  місць  позбавлення  волі,  утворення  та розвитку  мережі  закладів  та  установ,  що  надають  послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає районній  держадміністрації пропозиції з цього питання;
37)сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
38)організовує  в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг,  в тому числі платних,  суб'єктами,  що надають соціальні  послуги,  забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам,  які  надають соціальні послуги, координує та контролює діяльність зазначених суб'єктів;
39)подає  пропозиції  районній  держадміністрації  та районній раді під час формування  проекту  відповідного місцевого  бюджету  щодо  передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту  та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;
40)у  межах  компетенції  організовує  роботу  з  визначення потреби  громадян у соціальних послугах,  забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з  відповідного  місцевого  бюджету  на надання таких послуг.
5.Управління має право:
1)здійснювати  контроль  за  наданням  інвалідам,  ветеранам війни та праці,  сім'ям  загиблих  військовослужбовців,  сім'ям  з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;
2)здійснювати   контроль   за   додержанням  підприємствами, установами та  організаціями  всіх  форм  власності  встановленого порядку  оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;
3)одержувати в установленому порядку від  інших  структурних підрозділів   районної  держадміністрації,  органів  місцевого самоврядування, підприємств,  установ  та  організацій усіх  форм власності інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для виконання  покладених  на  нього завдань;
4)подавати  районній держадміністрації,  Головному  управлінню  праці  та соціального захисту  населення обласної   держадміністрації, пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;
5)здійснювати контроль за своєчасним  проведенням  атестації робочих  місць  працівників,  зайнятих  на   роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;
6)залучати  спеціалістів   інших   структурних   підрозділів районної держадміністрації, підприємств,  установ,  організацій  та  об'єднань  громадян   (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,  що належать до компетенції управління.
6.Управління під час виконання покладених на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації,  органами  місцевого самоврядування,    а    також    з   підприємствами,   установами, організаціями, громадянами та об'єднаннями громадян.
7.Управління очолює начальник,  який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та  відповідно   з  начальником  Головного  управління  праці  та соціального  захисту населення   обласної держадміністрації.
Начальник управління має заступників,  які  призначаються  на посаду і  звільняються  з  посади  головою  районної  держадміністрації за поданням  начальника управління та погодженням з начальником Головного управління праці та  соціального  захисту  населення  обласної  держадміністрації.
8.Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності  своїх  заступників,  керівників структурних підрозділів управління;
подає на затвердження голові районної  держадміністрації  кошторис  та  штатний  розпис управління;
затверджує структуру    управління,    положення   про   його структурні  підрозділи  і  функціональні   обов'язки   працівників управління;
розпоряджається коштами   у   межах  затвердженого  кошторису управління;
призначає на  посади  та   звільняє   з   посад   працівників управління;
видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.
9.Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з  питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та положення про них  затверджує начальник управління.
10.Управління   утримується  за  рахунок  коштів  державного бюджету.
Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці   працівників   та видатки  на  утримання  управління  в  межах  виділених асигнувань визначає голова  районної  держадміністрації   після   попередньої  експертизи у фінансовому  управлінні.
11.Управління є юридичною особою,  має  самостійний  баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.